Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]   >>  

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach wysokiego napięcia.Zeszyt 5
Autor: dr inż. Witold Jabłoński

Wydawnictwo: INPE, 2005

Cena brutto: 12,60 PLN

Dodaj do koszyka

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty zeszyt „Podręcznika INPE dla elek­tryków" poświęcony zagadnieniom ochrony przed porażeniem w urządzeniach elek­trycznych o napięciu wyższym od l kV. Liczne szczegółowe dane i wskazówki znajdzie Czytelnik w dotychczas opubliko­wanych oraz następnych zeszytach monotematycznych podręcznika oraz w wydanych już numerach INPE. W zeszytach nr 3 i nr 4 Podręcznika zostały umieszczone szcze­gółowe informacje o zasadach i praktyce normalizacji w Polsce...
Pokaż więcej...

Normalizacja w elektryce.Zeszyt 4 - Część 2
Autor: Marcin Malinowski

Wydawnictwo: INPE, 2006

Cena brutto: 12,60 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik jest adresowany do osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób zatrudnionych na stanowisku dozoru i eksploatacji s instalacji i urządzeń elektrycznych, osób i firm prowadzących usługi z żaki elektryki oraz do inwestorów i użytkowników obiektów budowlanych. Może pomocny także studentom oraz inżynierom i technikom aktualizującym swą wiedzę w aspekcie ustawicznie i szybko zachodzących zmian w przepisach technicznych powszechnie uznanych zasadach wiedzy technicznej i normaliza...
Pokaż więcej...

Normalizacja w elektryce,Zeszyt 3-Część 1
Autor: Marcin Malinowski

Wydawnictwo: INPE, 2005

Cena brutto: 12,60 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik jest adresowany do osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób zatrudnionych na stanowisku dozoru i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, osób i firm prowadzących usługi z zakresie elektryki oraz do inwestorów i użytkowników obiektów budowlanych. Może być pomocny także studentom oraz inżynierom i technikom aktualizującym swą wiedzą w aspekcie ustawicznie i szybko zachodzących zmian w przepisach technicznych, powszechnie uznanych zasadach wiedzy techniczn...
Pokaż więcej...

Przemysłowe instalacje elektryczne do l kV. Klasyfikacja i wymagania ogólne.Zeszyt 2
Autor: dr inż. Jan Strzałka

Wydawnictwo: INPE, 2004

Cena brutto: 12,60 PLN

Dodaj do koszyka

  Oddajemy do rąk Czytelników drugi zeszyt „Podręcznika INPE dla elektryków" zawierający opis i ogólną charakterystykę przemyslowych instalacji elektrycznych do l kV. Potrzebne szczegółowe dane i wskazówki znajdzie czytelnik w kolejnych zeszy­tach monotematycznych podręcznika czy też w wydanych już numerach INPE. Wiadomości związane z przemysłowymi instalacjami elektrycznymi znajdą się także w innych zeszytach, takich jak: Materiały pomocnicze, Rozdzielnie i stacje transformatorowe, Sieci k...
Pokaż więcej...

Ograniczanie przepięć w systemach przesyłu sygnałów.Zeszyt 15
Autor: Andrzej Sowa

Wydawnictwo: INPE, 2007

Cena brutto: 12,60 PLN

Dodaj do koszyka

Zeszvt 15 Serii Podręczniki INPE jest poświęcony najnowszej problematyce przepięć i ochrony przeciwprzepięciowej w systemach przesyłu sygnałów, urzą­dzeniach telekomunikacyjnych, komputerowych, elektronicznych itp., a także ochrony systemów kontrolno-pomiarowych i sterowania w energetyce i w prze­myśle. Zeszyt stanowi trzecią część tematyki ochrony przeciwprzepięciowej, opra­cowanej przez prof. Andrzeja Sowę i opublikowanej w zeszytach nr 8. „Ograni­czanie przepięć w instalacjach elek...
Pokaż więcej...

Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych Postawy planowania i obliczeń.Zeszyt 7
Autor: prof. dr hab. inż. Henryk Markiewicz, dr inż. Antoni Klajn

Wydawnictwo: INPE, 2005

Cena brutto: 12,60 PLN

Dodaj do koszyka

Oddajemy do rak Czytelnik ów siódmy zeszyt „Podręcznika INPE dla elektryków" poświęcony zagadnieniom instalacji elektrycznych mieszkaniowych. Zeszyt ten, opra­cowany przez wybitnych znawców przedmiotu, jest adresowany do grona inżynierów elektryków, projektantów i wykonawców instalacji w budownictwie jednorodzinnym jak i wielorodzinnym. Od tego zeszytu zaczynamy umieszczanie na końcu publikacji adresów autorów i recenzentów, aby umożliwić czytelnikom bezpośredni z nimi kontakt dla uzyskania wyjaś...
Pokaż więcej...

Jakość energii elektrycznej. Europejski Program LPQI.Zeszyt 6
Autor: Pod redakcją Jana Strojnego

Wydawnictwo: INPE, 2005

Cena brutto: 12,60 PLN

Dodaj do koszyka

Kolejny, sz ósty zeszyt "Podręcznika INPE dla elektryków" poświęcony jest niezwy­kle aktualnym zagadnieniom jakości zasilania energią elektryczną. Publikując ten zeszyt wykorzystano doświadczenie realizatorów europejskiego projektu Leonardo o tematyce jakości zasilania LPQI i wybrane opracowania wykonane w ramach tego projektu w Polskim Centrum Promocji Miedzi. W dotychczas opublikowanych zeszytach Podręcznika znalazły się zagadnienia ogól­ne i terminologia dotycząca instalacji elektrycznych (zeszy...
Pokaż więcej...

Uziemienia w sieciach, instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych. Zeszyt 12
Autor: dr inż. Witold Jabłoński

Wydawnictwo: INPE, 2006

Cena brutto: 12,60 PLN

Dodaj do koszyka

Uziemienia i instalacje uziemiające są ważnym elementem obiektów budowlanych , w tym sieci rozdzielczych, stacji i instalacji elektrycznych. Ta dziedzina ciągle rozwija się, więc wiadomości o budowie, właściwościach i projektowaniu instalacji uziemiających muszą być stale aktualizowane i uzupełniane, tak by uwzględniały aktualny stanu norm i przepisów. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie podstawowych informacji o insta­lacjach uziemiających niskiego i wysokiego napięcia oraz zasadach ich pr...
Pokaż więcej...

Ograniczanie przepięć w instalacjach elektrycznych.Zeszyt 8
Autor: prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa

Wydawnictwo: INPE, 2005

Cena brutto: 12,60 PLN

Dodaj do koszyka

Oddajemy do rąk Czytelników ósmy zeszyt „Podręcznika INPE dla Elektryków" poświęcony zagadnieniom ograniczania przepięć i ochrony przeciwprzepięciowej w instalacjach elektrycznych i sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Stosunkowo mała odporność nowoczesnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na działanie przepięć i prądów udarowych przychodzących z sieci zasilającej powo­duje istotne zagrożenia i konieczność dobrej znajomości zasad ochrony przeciwprze­pięciowej w instalacjac...
Pokaż więcej...

Oświetlenie elektryczne. Zeszyt 9
Autor: dr inż. Jan Grzonkowski, dr inż. Piotr Pracki

Wydawnictwo: INPE, 2006

Cena brutto: 12,60 PLN

Dodaj do koszyka

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, dziewiąty zeszyt „Podręcznika INPE dla Elektryków " poświęcony zagadnieniom techniki świetlnej i oświetleniu elektryczne­mu. Zagadnienia praktyczne związane z techniką oświetlenia elektrycznego ulegają ostatnio zmianom wynikającym nie tylko z pojawieniem się na rynku wielu nowocze­snych źródeł światła lecz także ze zmianami szeregu przepisów i wprowadzaniem w Polsce norm międzynarodowych i europejskich. Autorzy zeszytu są czynnymi człon­kami polskich i ...
Pokaż więcej...

Instalacja elektryczna w systemie KNX/EIB.Zeszyt 10
Autor: dr inż. Antoni Klajn, mgr inż. Małgorzata Bielówka

Wydawnictwo: INPE, 2006

Cena brutto: 12,60 PLN

Dodaj do koszyka

Współczesne budynki mają gwarantować ich użytkownikom odpowiednie i efek­tywne środowisko pracy lub odpoczynku. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu nowo­czesnych zintegrowanych i zautomatyzowanych systemów instalacji znajdujących się w budynku, w tym instalacji elektrycznej. Stanowi to zupełnie nowe zadanie i nowe podejście dla projektowania i wykonawstwa instalacji w oparciu o stosowanie tech­nik informatycznych. Instalacje takie nazywane są często „ inteligentnymi" ponieważ w sposób auto...
Pokaż więcej...

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Zeszyt 11
Autor: prof, dr hab. inż. Andrzej Sowa

Wydawnictwo: INPE, 2006

Cena brutto: 12,60 PLN

Dodaj do koszyka

Prezentowany zeszyt „ Podręcznika INPE dla Elektryków " poświęcony jest zagadnieniom ograniczania przepięć i ochrony obiektów przed skutkami wyładowań piorunowych bezpośrednich oraz ich propagacja w instalacjach obiektu jak również przepięć wywołanych w instalacjach obiektu na skutek procesów łączeniowych i innych przebiegów elektrycznych. Autor omawia zagadnienie zagrożenia piorunowego i skutki przepływu prądu piorunowego, przedstawia kryteria oceny zagrożeń i ryzyka powstania szkód. Przedstawiono ko...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl