Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

[1] [2] [3]   >>  

Zamówienia publiczne na roboty budowlane
Autor: Dominika Perkowska,Małgorzata Skóra,Andrzej Łukaszewicz,Małgorzata Niezgoda-Kamińska,Anna Śmigulska-Wojciechowska

Wydawnictwo: Wiedza i praktyka, 2010

Cena brutto: 131,20 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: Żeby dobrze zorganizować postępowanie na roboty budowlane lub pokonać innych wykonawców, sama znajomość ustawy Pzp jest niewystarczająca. Musisz wykazać się praktyczną umiejętnością stosowania prawa. "Zamówienia publiczne na roboty budowlane" to książka skierowana do wszystkich uczestników postępowania. Dzięki niej będziesz wiedzieć, jak prawidłowo stosować przepisy i nie popełniać błędów przy zamówieniach publicznych na roboty budowlane!„Zamówienia publiczne na roboty budowlane”...
Pokaż więcej...

Skuteczna likwidacja zaległości podatkowych w gminach. 97 wzorów pism i decyzji z komentarzem (z suplementem elektronicznym)
Autor: Zofia Wojdylak–Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski

Wydawnictwo: ODDK, 2009

Cena brutto: 270,00 PLN

Dodaj do koszyka

Opracowanie zawiera wzory pism, postanowień oraz decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań związanych z realizacją dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków i opłat: Podzielono je na cztery części, obejmujące postępowanie: * zabezpieczające; * egzekucyjne w administracji; * w sprawie odpowiedzialności podatkowej oraz * w sprawach karnych skarbowych. Każdy z dokumentów opatrzono stosownym komentarzem. Dodatkowym narzędziem są dwie instrukcje stanowi...
Pokaż więcej...

Budżetowanie kosztów działań w szpitalu
Autor: prof. dr hab. Jerzy Gierusz, dr Małgorzata Cygańska

Wydawnictwo: ODDK, 2009

Cena brutto: 168,00 PLN

Dodaj do koszyka

Budżetowanie, czyli zasady planowania i wykorzystania środków finansowych w celu efektywnego wykonania zadań – jest ważną metodą wspomagającą zarządzanie. Typowe procedury budżetowe, tworzone dla przedsiębiorstw produkcyjnych, nie mogą być jednak wprost przeniesione na obszar funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej.W publikacji zawarto autorską propozycję budowy systemu budżetowania kosztów szpitala na bazie rachunku kosztów działań. Opisano w nim kolejne etapy opracowania i wdrożenia nowej procedur...
Pokaż więcej...

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Instruktaż postępowania. Wzory (z suplementem elektronicznym)
Autor: Małgorzata Wasilewska

Wydawnictwo: ODDK, 2009

Wersja: II

Cena brutto: 180,00 PLN

Dodaj do koszyka

* Przejrzyste omówienie praktycznego stosowania ustawy o świadczeniach rodzinnych i nowych zmian – obowiązujących od 2 stycznia 2009 r., w tym zasad realizacji świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. * Kilkadziesiąt wzorów decyzji, oświadczeń, protokołów i innych pism – w tym 36 nowych wzorów wg najnowszego stanu prawnego. * Szczegółowy komentarz do każdej z form świadczeń rodzinnych - rozwiązania występujących w związku z ich realizacją problemów oraz wyjaśnienie kwestii wątpliwyc...
Pokaż więcej...

Praktyczny komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. (Dz.U. poz. 121)
Autor: Wojciech Rup

Wydawnictwo: ODDK, 2012

Cena brutto: 157,50 PLN

Dodaj do koszyka

Uwaga – do 14 sierpnia 2008 r. każdy kierownik i główny księgowy jednostki budżetowej musiał dostosować prowadzenie rachunkowości do zmian określonych w nowelizacji! * szczegółowy komentarz do obowiązujących od dnia 15 maja 2008 r. zmian w szczególnych zasadach rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, * dokładne omówienie wszystkich wprowadzonych zmian, w tym m.in. w zakresie: wyceny należnośc...
Pokaż więcej...

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach budżetowych, w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych – wzorzec zarządzenia (z suplementem elektronicznym)
Autor: dr Anna Zysnarska

Wydawnictwo: ODDK, 2012

Wersja: VII

Cena brutto: 199,50 PLN

Dodaj do koszyka

Ustawa o rachunkowości nakłada na wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe obowiązek posiadania dokumentacji określającej przyjęte przez nią zasady, zwane polityką rachunkowości.Opracowanie składa się z dwóch części. Część pierwsza została przygotowana dla jednostek budżetowych, także dla obsługujących organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organów finansowych jednostek samorządu terytorialnego, część druga zaś dla samorządowych zakładów budżetowych.Tekst ...
Pokaż więcej...

Komentarz do planów kont jednostki samorządu terytorialnego (plan kont dla budżetu; plan kont dla urzędu i innych samorządowych jednostek budżetowych; ujednolicony plan kont urzędu jednostki samorządu terytorialnego; skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego) (z suplementem elektronicznym)
Autor: Jan Charytoniuk

Wydawnictwo: ODDK, 2012

Wersja: VI

Cena brutto: 241,50 PLN

Dodaj do koszyka

Wnikliwy i rozbudowany komentarz do poszczególnych kont budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz do kont urzędu jako jednostki budżetowej i kont występujących w innych samorządowych jednostkach budżetowych. Autor przedstawia także sprawdzoną już w praktyce propozycję połączenia planów kont budżetu i urzędu jako jednostki budżetowej.Czwarte wydanie uwzględnia, obowiązujące od dnia 15 maja 2008 r., zmiany w szczególnych zasadach rachunkowości i planach kont budżetów i urzędów j.s.t. oraz samorządowych ...
Pokaż więcej...

Prawo zamówień publicznych. Komentarz dla praktyków
Autor: Arkadiusz Szyszkowski, Aneta Trześniewska-Markowicz

Wydawnictwo: ODDK, 2009

Wersja: II

Cena brutto: 160,00 PLN

Dodaj do koszyka

Uwaga - przetargi na nowych zasadach! Komentarz do zmian obowiązujących od dnia 24 października 2008 r. szczegółowo wyjaśnia nowe przepisy. Ułatwienia proceduralne, możliwość zmiany warunków udziału w przetargu i kryteriów oceny ofert, nowe zasady uzupełniania dokumentów i poprawiania błędów w ofertach, tańsze odwołania, także w małych przetargach, mniej kontroli uprzednich, dzielenie zamówień na części i inne. Praktyczne wyjaśnienia cenionych ekspertów. Arkadiusz Szyszkowski – absolwent Wydzi...
Pokaż więcej...

Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych. Bilans – Rachunek zysków i strat – Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Autor: Wojciech Rup

Wydawnictwo: ODDK, 2009

Wersja: III

Cena brutto: 140,00 PLN

Dodaj do koszyka

Praktyczny instruktaż sporządzenia sprawozdania finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych: * procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych (wraz ze schematami ewidencji) po inwentaryzację (zasady, przebieg, rozliczenie) * szczegółowe omówienie poszczególnych części sprawozdania wzbogacone podpowiedziami praktyka, przykładami liczbowymi ze wskazaniem sald konkretnych kont, które są podstawą do wykazywani...
Pokaż więcej...

Zamknięcie ksiąg na koniec roku w sektorze budżetowym i gospodarce pozabudżetowej
Autor: Anna Zysnarska

Wydawnictwo: ODDK, 2014

Wersja: VI

Cena brutto: 178,50 PLN

Dodaj do koszyka

W poradniku zawarto wiele praktycznych informacji ułatwiających zaplanowanie oraz wykonanie prac zapewniających prawidłowe i rzetelne sporządzenie sprawozdania finansowego.W części pierwszej publikacji omówiono plan czynności związanych z przygotowaniem danych do bilansu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady inwentaryzacji i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych. W drugiej części przedstawiono zasady sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego: * bilansu, * rachunku zysków i strat, *...
Pokaż więcej...

Wzory decyzji i pism w sprawach dotyczących pomocy społecznej z komentarzem
Autor: Adam Lisowski

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 110,00 PLN

Dodaj do koszyka

Kompletny zbiór dokumentacji w sprawach dotyczących pomocy społecznej - od wszczęcia postępowania, przez pisma i rozstrzygnięcia wykorzystywane w toku postępowania, po komplet wzorów decyzji. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, klarowny podział całości i prosty język sprawiają, iż książka ta niewątpliwie wpłynie na jakość wydawanych rozstrzygnięć, jak również wzbogaci wiedzę i umiejętności użytkownika w zakresie ich konstruowania zgodnie z obowiązującym prawem. Dokumenty zostały opatrzone ...
Pokaż więcej...

Wspólny Słownik Zamówień CPV (Słownik główny. Słownik uzupełniający. Powiązania CPV z CPC Prov.) Wersja polsko-angielska
Wydawnictwo: ODDK, 2008

Wersja: II

Cena brutto: 130,00 PLN

Dodaj do koszyka

Uwaga! już od 15 września 2008 r. do opisu przedmiotu zamówienia należy stosować nazwy i kody określone w nowym Wspólnym Słowniku Zamówień Nie popełnij kosztownego błędu! Książka z polską i angielską wersją językową słownika głównego oraz słownika uzupełniającego, a także powiązań CPV z CPC. Podstawa prawna: rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ora...
Pokaż więcej...

[1] [2] [3]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl