Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]   >>  

Inwentaryzacja od A do Z
Autor: Danuta Małkowska

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Wersja: IV

Cena brutto: 136,50 PLN

Dodaj do koszyka

Wszystko o zasadach i technikach dokonywania inwentaryzacji.Autorka szczegółowo omawia:zasady organizacji i dokumentacji inwentaryzacji (podział kompetencji, zakres obowiązków osób odpowiedzialnych, etapy i terminy przeprowadzania)metody inwentaryzacji (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja)procedury ustalania i rozliczania oraz dokumentowania różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych, a także w księdze przychodów i rozchodów oraz problematykę podatku VAT w aspekcie zaistniałych niedoborów ...
Pokaż więcej...

Różnice kursowe – instruktaż przeliczania w aspekcie podatkowym i bilansowym z przykładami
Autor: Katarzyna Szaruga

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 110,00 PLN

Dodaj do koszyka

Poznaj prawidłowe reguły przeliczania transakcji w walutach obcych na złotówki Reguły obowiązujące do przeliczania transakcji w walutach obcych na walutę polską zostały określone w prawie bilansowym, jak i podatkowym. Niestety nie są zbieżne ze sobą. Nawet przepisy podatkowe powodują rozbieżności w wycenie dla potrzeb podatku dochodowego w stosunku do wyceny dla potrzeb podatku od towarów i usług. Rozbieżności prawa podatkowego i bilansowego utrudniają i komplikują ewidencję rachunkową i podatkową podmi...
Pokaż więcej...

Rachunek amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie
Autor: dr hab. Teresa Martyniuk, prof. UG

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 90,00 PLN

Dodaj do koszyka

Pozycja niezwykle przydatna praktykom gospodarczym (księgowym, dyrektorom finansowym, doradcom podatkowym) w operacyjnym zarządzaniu oraz inwestowaniu w produkcyjne aktywa trwałe. Autorka kompleksowo omawia rachunek amortyzacji środków trwałych przedstawiając podejście operacyjne i strategiczne wraz z pokazaniem wpływu metod amortyzacji na wynik finansowy oraz dochód podatkowy. Liczne przykłady obliczeń np. stopy zwrotu a opłacalności zakupu nowego środka trwałego, amortyzacja tarczy podatkowej, itp. ...
Pokaż więcej...

Kwalifikowalność wydatków w krajowych programach operacyjnych, czyli które wydatki i na jakich zasadach są zwracane
Autor: Halina Kędziora

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 140,00 PLN

Dodaj do koszyka

Starasz się o dotacje? Jak dobrze zaplanować wydatki? Na co zwrócić uwagę, by nie popełnić kosztownego błędu? Kwalifikowalność wydatków dokonywanych w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest tematem nastręczającym wielu problemów podmiotom aplikującym o dotacje. Właściwe ujęcie w budżecie kosztów projektu oraz zgodność projektu z dokumentami programowymi są najważniejszą przesłanką do pozytywnej oceny wniosku aplikacyjnego o dotację. W tr...
Pokaż więcej...

Amortyzacja i leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – ujęcie rachunkowe i podatkowe
Autor: prof. dr hab. Kazimiera Winiarska; dr Ewa Radawiecka; dr Monika Foremna-Pilarska

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 90,00 PLN

Dodaj do koszyka

Całościowe i praktyczne omówienie, w tym: problematyka majątku trwałego w ujęciu bilansowym i podatkowym (różnice w definiowaniu w prawie bilansowym i podatkowym, amortyzacja księgowa i podatkowa, dokumentacja i ewidencja obrotu, ujęcie w sprawozdaniu finansowym); leasing według Kodeksu cywilnego i ustawy o podatku dochodowym; podatek VAT w umowach leasingu; dokumentacja i ewidencja leasingu, a także: przykłady liczbowe, schematy księgowań i wzorcowe dokumenty źródłowe; UWAGA – NAJNOWSZ...
Pokaż więcej...

Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach. Zasady – efektywność – narzędzia
Autor: dr hab. Mirosław Krajewski, prof. UG

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Wersja: II

Cena brutto: 45,00 PLN

Dodaj do koszyka

WYDANIE II ZAKTUALIZOWANE Książka skierowana jest do szerokiego grona praktyków zajmujących się finansami przedsiębiorstw oraz analizą finansową. Omówiono w niej główne problemy związane z zarządzaniem aktywami oraz pasywami przedsiębiorstwa w aspekcie wzrostu jego wartości. Przedstawiono kierunki analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa oraz narzędzia oceny zarządzania finansami z punktu widzenia kondycji finansowej podmiotu gospodarczego. Książka może być również przydatna dla studentów szkół ekono...
Pokaż więcej...

Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych (z suplementem elektronicznym)
Autor: Jolanta Oleńska

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 130,00 PLN

Dodaj do koszyka

Dokument, o który zawsze pytają instytucje uprawnione do badania prawidłowości wykorzystania funduszy unijnych! Kierownik każdej jednostki realizującej projekty finansowane lub współfinansowane z europejskich funduszy unijnych jest zobowiązany do przestrzegania zasad kontroli finansowej i merytorycznej. Wymagania te nakłada na każdą jednostkę zarówno prawo bilansowe, jak też wytyczne instytucji wdrażających w oparciu o rozporządzenia Unii Europejskiej. Podstawowym instrumentem kontroli finansowej w jedno...
Pokaż więcej...

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej
Autor: dr hab. Maria Hass-Symotiuk, prof. US (red.)

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 180,00 PLN

Dodaj do koszyka

Obszerne i wyczerpujące kompendium z zakresu rachunkowości finansowej zakładów opieki zdrowotnej. Autorzy bardzo dokładnie przedstawili wszystkie aspekty związane z prowadzeniem księgowości w ZOZ-ach, popierając swój komentarz wieloma przykładami liczbowymi, schematami ewidencji księgowej oraz wzorami dokumentów. Szczególną uwagę poświęcono m.in. problematyce aktywów trwałych, rzeczowych składników majątku obrotowego, rozrachunkom i roszczeniom, kosztom działalności medycznej i ich ewidencji, kalkulacji ...
Pokaż więcej...

Zamknięcie roku 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość, 2011

Cena brutto: 145,95 PLN

Dodaj do koszyka

W Numerze:   Po raz kolejny wydaliśmy książkę wyczerpująco omawiającą zagadnienia księgowego i podatkowego zamknięcia roku 2011. W książce zamieszczono zaktualizowane i pogłębione opracowania poświęcone: Sprawozdaniu finansowemu i sprawozdaniu z działalności:  - od zamknięcia ksiąg przez sporządzenie, badanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego do jego udostępnienia, - szczegółowe wyjaśnienia sposobu sporządzania poszczególnych wzorów sprawozdania finansowego: wprowadzenie, bilans, ra...
Pokaż więcej...

Prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności głównych księgowych
Autor: Genowefa Kawecka-Siuzdak

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Wersja: IV

Cena brutto: 150,00 PLN

Dodaj do koszyka

Jak prawidłowo ułożyć relacje między kierownikiem a osobą odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych? Jaki jest ciężar odpowiedzialności księgowego, jakie są jego uprawnienia? Jak nie narazić się na odpowiedzialność karną? W publikacji szczegółowo omówiono zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień głównych księgowych i księgowych wynikających z przepisów prawa podatkowego i bilansowego, m.in. ustawy o rachunkowości • ustaw o podatku dochodowym • Kodeksu karnego skarbowego ̶...
Pokaż więcej...

Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy
Autor: Magdalena Łukaszewicz

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 120,00 PLN

Dodaj do koszyka

Szczegółowa monografia poświęcona problematyce rezerw i rozliczeń międzyokresowych przygotowana w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz MSSF. W poszczególnych częściach omawiane są zagadnienia dotyczące czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, rezerw, jak i rozliczeń międzyokresowych przychodów. Komentarzowi towarzyszą liczne przykłady liczbowe, schematy księgowań, propozycje ewidencji pozaksięgowych, które pomogą w praktyce zastosować przedstawione rozwiąz...
Pokaż więcej...

Rachunek przepływów pieniężnych
Autor: dr Ewa Śnieżek

Wydawnictwo: ODDK, 2007

Cena brutto: 89,25 PLN

Dodaj do koszyka

Opracowanie wspomaga księgowych w przygotowaniu rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości oraz Krajowego Standardu "Rachunek przepływów pieniężnych". Praktyczne ujęcie tematu, skoncentrowane na metodologii i procedurach sporządzenia cashflow z uwzględnieniem powiązań z innymi elementami sprawozdania finansowego, ułatwia zrozumienie istoty i znaczenia monitorowania oraz prezentacji informacji o przepływach pieniężnych.Stan prawny: 1 września 2007 r.dr Ewa Śnieżek – au...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl