Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
Beton
Dachy
Drewno
Druki
Fidic
Grunty
Instrukcje ITB
Konstrukcje Drewniane
Konstrukcje Inżynierskie
Konstrukcje Stalowe
Konstrukcje Żelbetowe
Materiały budowlane
Specyfikacje Budowlane
Utrzymanie budynków
Zabytki
Warunki Techniczne
Inne
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Budownictwo
   Grunty


Wprowadzenie do geotechniki


Autor: Jacek Pieczyrak

Wydawnictwo: DWE, 2015

ISBN: 978-83-7125-247-1

Cena netto: 40,00 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 42,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:

Geotechnika jest częścią wiedzy inżynierskiej, która zajmuje się gruntem, jego właściwościami, możliwościami oparcia (posadowienia) na nim obiektów budowlanych oraz sposobami wzmacniania gruntów słabych. W jej skład głównie wchodzą gruntoznawstwo, mechanika gruntów i fundamentowanie. Pokrewną dziedziną wiedzy jest geologia inżynierska, która zawiera się w obszarze nauk geologicznych.
Wiedza ta (tj. geotechnika) jest tak stara jak stara jest najstarsza budow-la wzniesiona przez człowieka. Najstarszym dotychczas odkrytym przykładem siedliska ludzkiego jest kompleks 21 chatek posiadających paleniska lub jamy wyłożone kamieniami (otoczakami). Wykopalisko to odkryto w październiku 1965 roku na przedmieściu Nicei (południowa Francja) zwanym Terra Amata. Uważa się, że odkryte budynki należą do kultury aszelskiej istniejącej 400.000 lat temu.(...)
Rzeczywiste początki geotechniki są tak odległe w czasie, że dzisiaj nic o nich nie wiemy. Giną one w pomrokach niezapisanych dziejów ludzkości. Za początek klasycznej mechaniki gruntów można przyjąć rok 1773, w którym ukazało się wiekopomne dzieło Ch. A. Coulomba; „Assai sur une application des régles de maximis et minimis á quelques problémes de statique relatifs á l’architecture”. W pracy tej Coulomb sformułował podstawowe zasady teorii równowagi granicznej i podał jej pierwsze zastosowanie do zagadnienia parcia gruntu na ściany oporowe. Wzór Coulomba na wytrzymałość gruntu na ścinanie jest dotychczas podstawowym wzorem w mechanice gruntów.
Za początek nowoczesnej mechaniki gruntów przyjęto uważać datę ukazania się książki K. Terzaghiego „Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage”, tj. rok 1925. W pracy tej Terzaghi podał w sposób usyste-matyzowany metody badań fizycznych i mechanicznych właściwości gruntów oraz zależności między stanem zagęszczenia gruntów, a ich wytrzymałością na ścinanie, ściśliwością i rozszerzalnością; została podana również teoria konsolidacji gruntów. Dzieło Terzaghiego zapoczątkowało okres szybkiego i wszechstronnego rozwoju mechaniki gruntów.
W Polsce pierwszym poważniejszym opracowaniem z zakresu mecha-niki gruntów była dysertacja doktorska Cz. Rusina pt.: „Badania teoretyczne i laboratoryjne gruntu, jako elementu budowli”, obroniona na Politechnice Warszawskiej w 1939 roku pod kierunkiem prof. W. Żenczykowskiego. Pierwszą obszerniejszą publikacją, wydaną w 1947 r., była książka Wiłuna pt.: „Gruntoznawstwo drogowe”, zawierająca m. in. metody badań gruntów do celów budowy dróg i fundamentowania. Ostatnią wydaną przez Wiłuna książką jest obszerne kompendium, skromnie przez autora zatytułowane „Zarys geotechniki” (1987). Książka ta doczekała się licznych, niezmienionych wznowień . Wiłuna uważa się za ojca polskiej geotechniki

Stron 262, Format B5, Oprawa Twarda, 2015


Spis treści


1 WPROWADZENIE 10


2 GRUNT, JEGO POCHODZENIE I BUDOWA 11


2.1 GRUNT 11


2.2 POCHODZENIE GRUNTU  12


2.2.1 Wietrzenie


2.2.2 Erozja i transport  15


2.2.3 Rodzaje osadów gruntowych   18


2.3 BUDOWA GRUNTU   19


2.3.1 Fazowa budowa gruntu 19


2.3.2 Uziarnienie, frakcje i rodzaj gruntu   20


2.3.3 Struktura i tekstura gruntu  31


2.3.4 Grunty zawierające części organiczne i węglan wapnia   34


3 SKŁAD MINERALNY GRUNTÓW 37


4 POWIERZCHNIA GRANICZNA I WŁAŚCIWA CZĄSTEK


GRUNTOWYCH   41


5 ZJAWISKA FIZYKOCHEMICZNE W GRUNCIE   43


5.1 ADSORPCJA WODY BŁONKOWEJ I JONÓW  43


5.2 POJEMNOŚĆ WYMIENNA JONÓW   47


5.3 POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY   48


5.4 ELEKTROOSMOZA I ELEKTROKATAFOREZA   49


5.5 TIKSOTROPIA   51


6 KAPILARNOŚĆ (WŁOSKOWATOŚĆ)  52


7 FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI I STANY GRUNTÓW 58


7.1 PODSTAWOWE CECHY FIZYCZNE GRUNTU   58


7.1.1 Wilgotność gruntu  58


7.1.2 Gęstość objętościowa i ciężar objętościowy gruntu  59


7.1.3 Wpływ wody na gęstość objętościową i ciężar objętościowy gruntu   59


7.1.4 Gęstość właściwa i ciężar właściwy gruntu  . 60


7.2 CECHY OKREŚLAJĄCE UZIARNIENIE GRUNTU  61


7.3 CECHY OKREŚLAJĄCE POROWATOŚĆ GRUNTU   62


7.3.1 Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego i ciężar objętościowy szkieletu gruntowego 62


7.3.2 Porowatość   63


7.3.3 Wskaźnik porowatości  65


7.4 WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ I MROZOODPORNOŚĆ GRUNTU   65


7.4.1 Wodoprzepuszczalność gruntu   65


7.4.2 Mrozoodporność gruntu   69


7.5 ZESTAWIENIE CECH FIZYCZNYCH GRUNTU   70


7.6 STANY FIZYCZNE GRUNTÓW 71


7.6.1 Stany fizyczne gruntów niespoistych  71


7.6.2 Stany fizyczne gruntów spoistych 73


7.6.3 Wskaźnik plastyczności.  76


8 WODA W GRUNCIE   78


8.1 WPROWADZENIE.................................................................................................................... 78


8.2 WODA WOLNA ....................................................................................................................... 78


8.2.1 Kolmatacja ...................................................................................................................... 82


8.2.2 Sufozja i przebicie hydrauliczne ...................................................................................... 83


8.2.3 Kurzawka ......................................................................................................................... 84


8.2.4 Uwagi ogólne .................................................................................................................. 87


8.3 WODA WCHODZĄCA W SKŁAD MINERAŁÓW .......................................................................... 91


8.4 WODA W POSTACI PARY WODNEJ ........................................................................................... 91


8.5 WODA W POSTACI LODU ........................................................................................................ 92


9 WYSADZINY MROZOWE ....................................................................... 92


9.1 MECHANIZM POWSTAWANIA WYSADZIN MROZOWYCH ......................................................... 93


9.2 GŁĘBOKOŚĆ I PRĘDKOŚĆ PRZEMARZANIA GRUNTU ............................................................... 94


9.3 KRYTERIA GRUNTÓW WYSADZINOWYCH .............................................................................. 96


10 MECHANICZNE WŁAŚCIWOŚCI GRUNTÓW ....................................... 97


10.1 WPROWADZENIE.................................................................................................................... 97


10.2 ŚCIŚLIWOŚĆ GRUNTU ............................................................................................................ 99


10.3 WYTRZYMAŁOŚĆ GRUNTU NA ŚCINANIE .............................................................................. 106


10.3.1 Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania .............................................................. 109


10.3.2 Badanie w aparacie trójosiowego ściskania ................................................................. 112


11 STATYSTYCZNE OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ..................... 121


11.1 WPROWADZENIE ................................................................................................................. 121


11.2 JEDNOWYMIAROWA ZMIENNA LOSOWA .............................................................................. 125


11.3 DWUWYMIAROWA ZMIENNA LOSOWA ................................................................................ 127


12 WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH Z


DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ .................................................................. 136


12.1 UWAGI OGÓLNE ................................................................................................................... 136


12.2 NIEKTÓRE PARAMETRY GEOTECHNICZNE WG PN-81/B-03020 ............................................. 139


12.3 NIEKTÓRE PARAMETRY GEOTECHNICZNE WG WIŁUNA ........................................................ 143


12.4 WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI GRUNTÓW Z DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ ...


........................................................................................................................................... 146


13 NAPRĘŻENIA W OŚRODKU GRUNTOWYM ....................................... 149


13.1 WPROWADZENIE.................................................................................................................. 149


13.2 NAPRĘŻENIA GEOSTATYCZNE (PIERWOTNE) ........................................................................ 149


13.3 NAPRĘŻENIA OD OBCIĄŻENIA ZEWNĘTRZNEGO ................................................................... 154


13.3.1 Wprowadzenie ............................................................................................................... 154


13.3.2 Naprężenia w gruncie od pionowej siły skupionej ........................................................ 155


13.3.3 Naprężenia w gruncie od obciążenia rozłożonego ........................................................ 158


13.3.4 Metoda punktów narożnych (Steinbrenner) .................................................................. 160


13.3.5 Metoda punktów środkowych (Polszyn, Newmark) ....................................................... 163


13.3.6 Naprężenia pod fundamentami sztywnymi .................................................................... 165


13.3.7 Naprężenia w różnych etapach budowy ........................................................................ 169


13.3.8 Podłoże gruntowe .......................................................................................................... 171


14 NOŚNOŚĆ PODŁOŻA GRUNTOWEGO .............................................. 172


14.1 ZALEŻNOŚĆ ODKSZTAŁCEŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OD JEGO OBCIĄŻEŃ ........................... 172


14.2 STREFY UPLASTYCZNIENIA GRUNTU POD FUNDAMENTEM .................................................. 174


14.3 OBCIĄŻENIE KRYTYCZNE .................................................................................................... 175


14.4 OBCIĄŻENIE GRANICZNE PODŁOŻA JEDNORODNEGO ........................................................... 178


14.5 OBCIĄŻENIE GRANICZNE PODŁOŻA UWARSTWIONEGO ........................................................ 186


14.6 DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO ........................................................ 191


15 ODKSZTAŁCALNOŚĆ PODŁOŻA GRUNTOWEGO ........................... 197


15.1 UWAGI OGÓLNE ................................................................................................................... 197


15.2 OSIADANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO ................................................................................... 197


15.2.1 Wprowadzenie ............................................................................................................... 197


15.2.2 Metoda naprężeń ........................................................................................................... 205


15.2.3 Metoda odkształceń ....................................................................................................... 207


15.2.4 Metody współczynnika wpływu ..................................................................................... 208


15.3 WSPÓŁCZYNNIK PODATNOŚCI PODŁOŻA GRUNTOWEGO ...................................................... 211


15.4 PRZEBIEG OSIADAŃ W CZASIE (KONSOLIDACJA) .................................................................. 213


16 POLOWE BADANIA GRUNTU ............................................................. 221


16.1 BADANIE MAKROSKOPOWE ................................................................................................. 221


16.2 WIERCENIA BADAWCZE ....................................................................................................... 227


16.2.1 Informacje ogólne ......................................................................................................... 227


16.2.2 Liczba i głębokość otworów badawczych ...................................................................... 228


16.2.3 Charakterystyka wierceń ............................................................................................... 229


16.2.4 Opróbowanie wyrobisk badawczych ............................................................................. 233


16.3 SONDOWANIA ...................................................................................................................... 234


16.4 BADANIA GEOFIZYCZNE ...................................................................................................... 235

17 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA ................................................ 238


18 OBLIGATORYJNOŚĆ STOSOWANIA NORM W POLSCE ................. 241
 
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Przykłady projektowania żelbetowych wsporników zeszyt 2
KONSTRUKCJE BUDOWLANE 5. KONSTRUKCJE Z BETONU.
Konstrukcje stalowe. Belki podsuwnicowe. Estakady
EUROKOD 2 Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych
Fundamentowanie projektowanie posadowień
Podstawy renaturyzacji rzek
Konstrukcje stalowe. Część 1. Podstawy projektowania.Ostatni egzemplarz
Hydrauliczne i hydrotechniczne podstawy regulacji i rewitalizacji rzek
Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujacych się eksploatacyjną urządzeń, instalacji i sieci GAZOWYCH
TYPOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl