Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Instalacje Sanitarne
   


Wykonanie i odbiór sieci kanalizacyjnych


Autor: Ziemowit Suligowski, Sylwia Fudala-Książek

Wydawnictwo: Seidel, 2016

Cena netto: 74,29 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 78,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:

Publikacja skierowana jest do inwestorów, projektantów, wykonawców infrastruktury wodno-ściekowej, eksploatatorów instalacji kanalizacyjnych, studentów i doktorantów kierunków technicznych.

Słowo wstępne

Zaleca się, aby w czasie realizacji prac była całkowita pewność, iż założenia przyjęte na etapie projektowania są wystarczające, bezpieczne lub adekwatne do zmiennych warunków (PN-EN 1610)

Rozbudowa kanalizacji sieciowej na obszarach o niskiej intensywności użytkowania oraz ogólnie niekorzystne warunki dla budowy kanalizacji grawitacyjnej występujące na znacznej części terytorium Polski, komplikują zarówno realizację, jak też późniejszą eksploatację systemów. Równocześnie bardzo intensywnie rozwija się rynek wyrobów stosowanych do budowy kanalizacji. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabierają charakterystyczne (unikatowe) cechy konkretnych wyrobów określonego producenta i warunki postępowania z nimi określone w materiałach wytwórcy. Szereg niedomówień wynika z konieczności akceptacji zmiennych zasad postępowania z nowymi rozwiązaniami materiałowymi i rozstrzygają tu zawsze rekomendacje producenta. Poszczególne wyroby tego samego typu, pochodzące od tego samego producenta oraz przynależące do tej samej grupy materiałowej, mogą mieć zasadniczo inne wymagania w stosunku do warunków posadowienia.

W powyższej sytuacji szczególnego znaczenia nabierają rozbieżności pomiędzy nazewnictwem formalnym (normowym), a stosowanym w praktyce, co odnosi się zwłaszcza do zachowań materiałowych (sztywność, elastyczność, podatność). W przypadkach skrajnych mamy do czynienia z przyznawaniem poszczególnym rozwiązaniom cech, których nie mogą one posiadać. Przykładem jest występujące niekiedy przypisywanie „elastyczności” wyrobom z polimerobetonów, mieszczących się w kategorii „sztywnych”.

Powyższe komplikuje kwestię istnienia zamienników oraz zakresu dopuszczalności ich stosowania. Konieczna jest akceptacja tego, że nowe wyroby mogą się zasadniczo różnić od tradycyjnych. Zgodnie z ustawą o normalizacji [44] stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, jednocześnie normy te mogą być powoływane w przepisach dopiero po ich opublikowaniu w języku polskim. Wprawdzie normy nie są obligatoryjne, jednak, o ile zleceniodawca umówi się z wykonawcą projektu, to stają się one obowiązujące dla danej dokumentacji. Równocześnie producenci deklarujący zgodność swoich wyrobów z normą i nie spełniający tych warunków narażeni są na sankcje karne [44]. Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych dopuszcza stosowanie kryteriów pozacenowych w ramach zamówień publicznych [94], w tym kierując się lepszymi walorami użytkowymi. Stawianie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów wyższych niż normowe jest dopuszczalne, jednak nie może być to związane ze wskazaniem wyrobu konkretnego producenta.

W odniesieniu do inwestycji współfinansowanych z różnych funduszy szczególne znaczenie posiada element trwałości efektu. W praktyce oznacza to możliwość powtórnego odbioru inwestycji nawet po upływie 5 lat od jej ukończenia ze wszelkimi konsekwencjami finansowymi wynikającymi z braku zachowania efektu (ograniczenie, a nawet cofnięcie, dofinansowania oraz naliczenie odsetek od zakwestionowanych kwot). W tym aspekcie należy przede wszystkim podkreślić znaczenie zmian w procedurach ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych jako konsekwencji harmonizacji ustawodawstwa – Eurokod 7 [61, 62, 94].

SPIS TREŚCI ::

1. Wstęp
1.1. Zakres stosowania
1.2. Definicje, symbole rysunkowe
1.2.1. Definicje
1.2.1.1. Definicje ogólne
1.2.1.2. Definicje systemowe
1.2.1.3. Definicje rur
1.2.1.4. Definicje zachowań rur
1.2.1.5. Kanalizacyjna studzienka rewizyjna
1.2.1.6. Charakterystyczne problemy wyrobów betonowych
1.2.2. Oznaczenia w dokumentacji projektowej
1.3. Wymogi dotyczące wyrobów budowlanych
2. Proces budowlany
2.1. Strony procesu budowlanego
2.1.1. Inwestor
2.1.2. Projektant
2.1.3. Kierownik budowy
2.1.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego
2.2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
2.3. Dokumentacja projektowa
2.3.1. Projekt budowlany
2.3.2. Projekt wykonawczy
2.3.3. Odstępstwa od rozwiązania projektowego
2.3.3.1. Istotne odstępstwo
2.3.3.2. Nieistotne odstępstwo
2.3.3.3. Szczególne problemy odstępstwa w kanalizacji
2.3.3.4. Dokumentacja odstępstwa
2.3.4. Dokumentacja podłoża budowlanego
2.3.4.1. Podstawy formalne
2.3.4.2. Warunki gruntowe i kategorie geotechniczne
2.3.4.3. Określenie kategorii geotechnicznej
2.3.4.4. Zakres badań geotechnicznych
2.3.4.5. Zaliczenie kanalizacji grawitacyjnej do kategorii geotechnicznej
2.4. Dokumentacja budowy
2.4.1. Rodzaje dokumentacji
2.4.2. Dokumentacja powykonawcza
2.4.3. Dziennik budowy
2.4.4. Książka obiektu budowlanego
2.4.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu
2.5. Regulacje lokalne
3. Rozwiązania materiałowe rur
3.1. Grupy materiałowe
3.1.1. Zachowania rur
3.1.2. Masa rur
3.2. Konsekwencje zróżnicowań cech materiałowych
3.3. Występowanie dwóch typoszeregów średnic
3.4. Wykopy
3.4.1. Różnice w warunkach posadowienia
3.4.2. Przygotowanie podłoża dla rur z tworzyw lepkosprężystych
3.4.3. Obsypka i zasypka rur z tworzyw lepkosprężystych
3.4.4. Szerokość wykopu
3.4.5. Specyfika rurociągów ciśnieniowych
3.4.6. Utwierdzanie (blokowanie) złączy
3.4.7. Wymagania w zakresie specjalnego przygotowania rur do montażu
3.4.8. Dodatkowe izolowanie wyrobów betonowych
3.5. Szczegółowe wymagania w zakresie analiz statyczno – wytrzymałościowych
3.6. Zasady podłączania rurociągów z tworzyw do konstrukcji sztywnych
4. Kanalizacyjna studzienka rewizyjna
4.1. Kanalizacyjna studzienka rewizyjna z tworzyw sztucznych
4.1.1. Informacje ogólne
4.1.2. Studzienki zgodne z normą PN-EN13598
4.1.2.1. Elementy składowe
4.1.2.2. Cechowanie studzienek włazowych i niewłazowych
4.1.2.3. Maksymalne głębokości instalowania studzienki z tworzyw
4.1.3. Odciążenie studzienki
4.1.4. Problem odporności na zgniatanie
4.1.5. Przyłączenie kanalizacyjnej studzienki rewizyjnej do sieci
4.2. Kanalizacyjna studzienka rewizyjna z betonu
4.2.1. Ogólna klasyfikacja studzienek betonowych
4.2.2. Elementy składowe studzienki
4.2.2.1. Dno studzienki betonowej
4.2.2.2. Połączenie studzienki betonowej z kanałem
4.2.2.3. Kręgi studzienne
4.2.2.4. Zwieńczenie
4.2.2.5. Elementy złazowe
4.2.2.6. Składowanie elementów
4.2.2.7. Uwagi do montażu w podłożu
4.2.2.8. Zasypywanie wykopów
4.2.2.9. Transport prefabrykatów
4.3. Regulacja wysokościowa
5. Wpusty uliczne (deszczowe)
5.1. Rodzaje wpustów
5.2. Tradycyjne wpusty
5.3. Odwodnienia liniowe
6. Przepompownie ścieków
7. Urządzenia do rozsączania ścieków do gruntu
7.1. Ogólne zasady
7.2. Rozsączanie ścieków sanitarnych
7.3. Rozsączanie wód opadowych
8. Urządzenia przeciwzalewowe
9. Odbiór robót
9.1. Wstęp
9.2. Uczestnicy odbioru
9.3. Protokół odbioru
9.4. Odbiór techniczny końcowy
9.5. Próba szczelności rurociągu grawitacyjnego
9.6. Próba szczelności rurociągu ciśnieniowego
9.7. Zawiadomienie/pozwolenie na użytkowanie
10. Eksploatacja kanalizacji
10.1. Warunki prowadzenia eksploatacji
10.2. Podstawowe działania
10.3. Przegląd sieci
10.4. Przegląd kompleksowy
10.5. Przegląd kamerą
10.6. Czyszczenie kanałów
10.7. Aktualne rozwiązania czyszczenia kanałów
10.7.1. Ogólna zasada
10.7.2. Problemy wyboru samochodu
10.7.2.1. Gabaryty samochodu
10.7.2.2. Problem efektywności wykorzystania samochodu
10.7.2.3. Wskazane parametry samochodu
10.8. Eksploatacja kanalizacji deszczowej
10.8.1. Wpusty uliczne
10.8.2. Urządzenia do rozsączania wód opadowych
10.8.3. Eksploatacja zbiornika retencyjnego
10.8.4. Eksploatacja separatorów
10.8.4.1. Separatory koalescencyjne
10.8.4.2. Separatory lamelowe

Materiały źródłowe
I. Akty prawne
II. Normy
III. Literatura
Dodatek A: Wykaz ważniejszych norm powołanych
Dodatek B: Zalecenia w zakresie zachowania minimalnych odległości
Dodatek C: Przykłady protokołów odbioru
C.1. Wzory protokołów stosowanych w różnych przedsiębiorstwach
C.2. Wzory dostępne na portalach internetowych, np. portalu chomikuj.pl
Dodatek D: Bezpieczeństwo pracy
D.1. Ogólne zasady
D.2. Zatrudnianie pracowników
D.3. Organizacja stanowiska pracy
D.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy
D.4.1. Roboty ziemne
D.4.2. Transport wewnętrzny
D.4.3. Magazynowanie
D.4.4. Zasady stosowania znaków i sygnałów niebezpieczeństwa
D.4.5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
D.4.6. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
D.4.6.1. Obowiązek sporządzenia planu BIOZ
D.4.6.2. Konstrukcja planu BIOZ
Ilość stron 172, Oprawa twarda, Format B5, rok wydania 2016


Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Instalowanie urządzeń gazowych - Poradnik
Geodezja, Kartografia I Geologia Inżynierska
Fundamentowanie projektowanie posadowień
Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów - Tom I Sieci kanalizacyjne
Problemy bezodkrywkowej odnowy przewodów kanalizacyjnych
Technologie bezwykopowej budowy sieci podziemnych
Ogrzewanie domów z zastosowaniem pomp ciepła
Praktyczny poradnik eksploatacji sieci kanalizacyjnych
Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy
Siłownie wiatrowe
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl