Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Drogi Mosty i Koleje
   


Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. Tom I. Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce


Autor: Ryszard Krystek

Wydawnictwo: WKŁ, 2009

ISBN: 978-83-206-1781-8, seria 978-83-206-1742-9

 

Promocja:
W internecie taniej!!!


Opis produktu:

Trzeci tom obszernej monografii o bezpieczeństwie transportu, która  powstała w ramach projektu badawczego pt. „Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu”, zamówionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2007 roku. Głównym celem trzyletniego projektu było opracowanie modelu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu w Polsce, traktując integrację bezpieczeństwa w poszczególnych gałęziach, jako warunek poprawy jakości zarządzania i skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych.
Monografia składa się z trzech tomów. Tom I zawiera charakterystykę stanu i systemu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego oraz analizy porównawcze bezpieczeństwa w tych gałęziach transportu. Tom II zawiera zbiór analiz definiujących aspekty i wymagania, które powinny być uwzględnione w procesie integracji systemów bezpieczeństwa transportu. Tom III zawiera efekt końcowy projektu, czyli koncepcję Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu dla Polski oraz rekomendacje do jego wdrożenia sformułowane na podstawie syntezy doświadczeń krajów najbardziej zaawansowanych w pracach nad doskonaleniem systemów bezpieczeństwa transportu.

Monografia jest przeznaczona dla organów administracji państwowej i samorządowej, instytucji i urzędów centralnych odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa transportu, a także dla studentów kierunków transportu i bezpieczeństwa oraz pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczo-rozwojowych.

Format 195x246 mm , Stron 212, Rysunków20, Tablic 11, Oprawa twardaSpis Treści

Zespół autorski 9
Słowo wstępne 11

1. Wprowadzenie 15
1.1. System transportu na świecie 16
1.2. Geneza projektu ZEUS 17
1.3. Zakres projektu ZEUS 18

2. Uwarunkowania rozwoju Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu 23
2.1. Współczesne wymagania cywilizacyjne i systemowe 24
2.2. Uwarunkowania międzynarodowe 26
2.3. Diagnoza systemu transportu w Polsce 30
2.4. Rozwój gałęziowych systemów bezpieczeństwa 35

3. Koncepcja ogólna Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu 37
3.1. Cele i funkcje systemu 38
3.2. Struktura organizacyjna systemu 45

4. Koncepcje kluczowych elementów Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu 51
4.1. Systemy o funkcjach podstawowych i wspomagających 52
4.1.1. System profilaktyki technicznej 52
4.1.2. System profilaktyki organizacyjnej 59
4.1.3. System profilaktyki medycznej i psychologicznej 69
4.1.4. System monitoringu i informacji 78
4.1.5. System badania wypadków transportowych 89
4.1.6. System ratownictwa technicznego 102
4.1.7. System ratownictwa medycznego i opieki zdrowotnej 107
4.1.8. System opieki społecznej 110
4.2. Systemy bezpieczeństwa przewozów multimodalnych 115
4.2.1. System bezpieczeństwa miejskiego transportu pasażerskiego 115
4.2.2. System bezpieczeństwa przewozów towarów 123
4.2.3. Zarządzanie mobilnością i modalnością w aspekcie bezpieczeństwa transportu 128
4.3. Koncepcja metody zarządzania ryzykiem w transporcie 133
4.3.1. Założenia do integracji metod zarządzania ryzykiem 133
4.3.2. Koncepcja integracji terminologii 137
4.3.3. Koncepcja zintegrowanej metody zarządzania ryzykiem 140
4.3.4. Podsumowanie 149

5. Prawne aspekty wdrażania Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu 153
5.1. Obecny stan stosunków społecznych 154
5.2. Obecny stan prawny 154
5.3. Potrzeba i cel ingerencji prawodawczej 155
5.4. Alternatywne środki osiągnięcia celów 157
5.5. Podmiotowy i przedmiotowy zakres regulacji 157
5.6. Ocena przewidywanych skutków regulacji 164

6. Integracja systemów bezpieczeństwa transportu na świecie 165
6.1. Poprawa bezpieczeństwa transportu –zintegrowane podejście multimodalne 166
6.2. Niezależność badań bezpieczeństwa transportu 179
6.3. Koncepcja ZSBT i możliwości jej zastosowania w szerszym kontekście europejskim 185

7. Zakończenie 189

Publikacje projektu ZEUS 195


TABLE OF CONTENTSContributing Authors 9
Preface 11

1. Introduction 15
1.1. The transport system worldwide 16
1.2. Genesis of ZEUS 17
1.3. Scope of ZEUS 18

2. Background conditions for the development of the Integrated System of Transport Safety 23
2.1. Modern day civilisation and systemic requirements 24
2.2. International background 26
2.3. Diagnosis of Poland’s transport system 30
2.4. Development of mode specific safety systems 35

3. Overall concept of the Integrated System of Transport Safety 37
3.1. Goals and objectives 38
3.2. Organisational structures 45

4. Concepts of the key elements of the Integrated System of Transport Safety 51
4.1. Systems with basic and auxiliary functions 52
4.1.1. System of technical prevention 52
4.1.2. System of organisational prevention 59
4.1.3. System of medical and psychological prevention 69
4.1.4. System of monitoring and information 78
4.1.5. System of transport accident investigation 89
4.1.6. System of technical rescue 102
4.1.7. System of medical rescue and health care 107
4.1.8. System of social care 110
4.2. Safety systems of multimodal transport 115
4.2.1. Safety system of urban passenger transport 115
4.2.2. Safety system of freight transport 123
4.2.3. Mobility and modality management as part of transport safety 128
4.3. Concept of risk management in transport 133
4.3.1. Integration of risk management methods 133
4.3.2. Concept of terminology integration 137
4.3.3. Concept of an integrated risk management method 140
4.3.4. Summary 149

5. Legal aspects of the implementation of the Integrated System of Transport Safety 153
5.1. Current state of social relations 154
5.2. Current state of law 154
5.3. Need for legislative intervention and the objective 155
5.4. Alternative ways to accomplish the goals 157
5.5. Subjective and objective scope of regulation 157
5.6. Assessment of the anticipated effects of regulation 164

6. Integration of transport safety systems worldwide 165
6.1. Transport safety improvement –integrated multimodal approach 166
6.2. Independence of safety investigations 179
6.3. Integrated System of Transport Safety concept and how it can be applied in the broader European context 185

7. Summary 189

Publication of ZEUS 195
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Akustyka sal.
Norma EXPERT - kolejne stanowisko z roczną aktualizacją BZG + roczną bazą cenową + Cad Rysunek
Wentylacja pożarowa. Projektowanie i instalacja
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi. Podstawy, praktyka i przykłady
SEKOCENBUD BRI Biuletyn Cen Robót Instalacyjnych Inwestycyjnych i Remontowych 2 kwartał 2018r.
Kształtowniki gięte w obudowie hal
ATH PROJECT- funkcjonalne rozszerzenie progrmu MS PROJECT 2003 o współpracę z programem NORMA PRO i systemem CAPITAL.
Modernizacja nawierzchni drogowych i mostowych
SEKOCENBUD IRS Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej i cenach najmu sprzętu budowlanego 2 kwartał 2018r.
10 przypadków architektury usługowej
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl