Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Geologia i geodezja
   


Podstawy geodezji inżynieryjnej - standardy, pomiary realizacyjne, trasy, objętości


Autor: Jagielski

Wydawnictwo: Geodpis, 2012

Cena netto: 50,48 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 53,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:


Stron 494, Format B5, Oprawa miękka, 2012


SPIS TREŚCI:


Słowo wstępne  7


Wykaz skrótów wykorzystywanych w rozdz. 1 − 4  8


Rozdział 1: Wiadomości ogólne  9


1.1. Przedmiot i zadania geodezji inżynieryjnej  9


1.1.1. Wprowadzenie  9


1.1.2. Definicja i zadania geodezji inżynieryjnej  11


1.1.3. Specyfika pomiarów inżynieryjnych  12


1.2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne do celów projektowych  13


1.2.1. Mapy do celów planistycznych 13


1.2.2. Mapy do celów opiniodawczych 18


1.2.3. Mapy do celów projektowych  18


1.2.4. Profile i przekroje  26


1.2.5. Mapy topograficzne i tematyczne, materiały pomocnicze 28


1.3. Akty prawne dotyczące prac geodezyjnych w procesach inwestycyjnych  33


1.3.1. Ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne” 33


1.3.2. Ustawa „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” 35


1.3.3. Ustawa „Prawo budowlane”  38


1.3.4. Ustawa „o gospodarce nieruchomościami”  47


1.4. Instrukcje, wytyczne techniczne i normy stosowane w geodezji inżynieryjnej  49


1.4.1. Instrukcje techniczne  49


1.4.2. Wytyczne techniczne  54


1.4.3. Normy techniczne  60


1.4.4. Specyfikacje techniczne  65


Rozdział 2: Pomiary realizacyjne  67


2.1. Prace przygotowawcze rozpoczynające proces inwestycyjny  67


2.2. Prace projektowe  71


2.3. Osnowy realizacyjne  82


2.3.1. Zadania i podział osnów realizacyjnych  82


2.3.2. Projektowanie osnów realizacyjnych  86


2.3.3. Tyczenie punktów osnowy realizacyjnej  93


2.3.4. Stabilizacja punktów osnów realizacyjnych  94


2.3.5. Ocena wymaganej dokładności osnowy realizacyjnej  100


2.3.6. Pomiar osnowy realizacyjnej  102


2.3.7. Zastosowanie GPS do zakładania osnowy realizacyjnej 104


2.3.8. Wyrównanie osnów realizacyjnych  108


2.4. Opracowanie geodezyjne projektu budowlanego  118


2.4.1. Zasady opracowania 118


2.4.2. Szkic dokumentacyjny  124


2.5. Typowe obliczenia związane z geodezyjnym opracowaniem projektów  126


2.5.1. Obliczanie przecięć prostych  126


2.5.2. Wyznaczenie równania prostej równoległej do danej prostej  129


2.5.3. Wyznaczenie równania prostej prostopadłej do danej prostej  130


2.5.4.Równanie prostej nachylonej do prostej wyjściowej pod zadanym kątem γ 131


2.4.5. Wyznaczenie równania dwusiecznej kąta utworzonego przez przecinające się proste 131


2.5.6. Obliczanie domiarów prostokątnych ze współrzędnych  133


2.5.7. Obliczanie domiarów biegunowych ze współrzędnych 135


2.5.8. Zadania geodezyjne związane z okręgami lub łukami .......................................................................... 136


2.6. Przykład opracowania geodezyjnego ...................................................................................... 139


2.7. Pomiary realizacyjne ................................................................................................................ 147


2.7.1. Rodzaje tyczenia .................................................................................................................................. 147


2.7.2. Realizacja zadanych miar ...................................................................................................................... 150


2.7.3. Dokładność tyczenia ............................................................................................................................. 154


2.7.4. Metody tyczenia ................................................................................................................................... 155


2.7.5. Opcje tyczenia lokalizującego za pomocą tachimetru elektronicznego ................................................ 161


2.7.6. Tyczenie wysokościowe ........................................................................................................................ 162


2.7.7. Kontrola tyczenia ................................................................................................................................. 169


2.7.8. Szkic tyczenia ....................................................................................................................................... 170


2.8. Geodezyjna obsługa budowy i montażu .................................................................................. 172


2.8.1. Wiadomości wprowadzające ................................................................................................................. 172


2.8.2. Koordynacja modularna ........................................................................................................................ 176


2.8.3. Prace geodezyjne podczas wykonania stanu zerowego ........................................................................ 178


2.8.4. Metody przenoszenia osi konstrukcyjnych ........................................................................................... 184


2.8.5. Typowe zadania tyczenia związane z zakładaniem osnowy montażowej ............................................ 193


2.8.6. Przenoszenie wysokości ........................................................................................................................ 195


2.8.7. Pomiary kontrolne ................................................................................................................................ 199


2.8.8. Pojęcia tolerancji, wymiarów i odchyłek stosowanych w budownictwie ............................................. 201


2.9. Organizacja pomiarów realizacyjnych i geodezyjnej obsługi inwestycji ................................ 203


2.10. Geodezyjne pomiary powykonawcze .................................................................................... 207


2.11. Odbiór budynku ..................................................................................................................... 209


13.11.1. Podstawy prawne czynności geodezyjnych w procesie budowlanym .............................................. 198


13.11.2. Standardy techniczne dla prac geodezyjnych w budownictwie ........................................................ 201


13.11.3. Wyszczególnienie prac geodezyjnych podczas procesu budowlanego ............................................. 202


13.11.4. Prace geodezyjne w fazie przygotowawczej ..................................................................................... 202


13.11.5. Prace geodezyjne na etapie projektowania inwestycji,mapa do celów projektowych ...................... 203


13.11.6. Podstawowe obliczenia związane z geodezyjnym opracowaniem projektów .................................. 218


13.11.7. Prace geodezyjne podczas wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej ...................................... 224


13.11.8. Prace geodezyjne w toku budowy ..................................................................................................... 228


13.11.9. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego ................................................. 229


13.12. Odbiór budynku ................................................................................................................... 232


Bibliografia do rozdziałów 1 i 2 ..................................................................................................... 211


Rozdział 3: Tyczenie tras ................................................................................................. 213


3.1. Pojęcia podstawowe związane z tyczeniem tras ...................................................................... 213


3.2. Tyczenie prostych odcinków tras ............................................................................................. 216


3.2.1. Tyczenie prostej przy zapewnionej wizurze wzdłuż całego odcinka .................................................... 217


3.2.2. Tyczenie prostej w terenie pofałdowanym ............................................................................................ 220


3.2.3. Tyczenie prostego odcinka trasy przez przeszkody .............................................................................. 221


3.3. Podstawowe elementy geometryczne łuku kołowego .............................................................. 223


3.4. Tyczenie punktów głównych łuku kołowego .......................................................................... 225


3.4.1. Tyczenie punktów P, S,K, gdy wierzchołek W jest dostępny .............................................................. 225


3.4.2. Tyczenie punktów głównych łuku, gdy wierzchołek W jest niedostępny ............................................ 228


3.4.3. Tyczenie punktów zastępczych, gdy na punktach głównych występują przeszkody ........................... 230


3.4.4. Obliczenie danych do tyczenia punktów głównych w oparciu o pomiary liniowe ............................... 231


3.5. Tyczenie punktów pośrednich łuku kołowego ......................................................................... 232


3.5.1. Zagęszczenie punktów pośrednich........................................................................................................ 232


3.5.2. Tyczenie punktów pośrednich metodą rzędnych i odciętych ............................................................... 234


3.5.3. Tyczenie punktów pośrednich łuku kołowego metodą biegunową ...................................................... 242


3.5.4. Tyczenie punktów pośrednich łuku kołowego od przedłużonej cięciwy ............................................. 246


3.5.5. Tyczenie punktów pośrednich łuku kołowego za pomocą strzałek ...................................................... 248


3.5.6. Tyczenie punktów pośrednich łuku kołowego metodą wcięć kątowych .............................................. 250


3.6. Tyczenie łuków koszowych...................................................................................................... 251


3.7. Tyczenie łuków odwrotnych .................................................................................................... 255


3.9. Przykłady obliczeniowe na tyczenie łuków kołowych ............................................................ 257


3.8.1. Tyczenie punktów głównych łuku kołowego ....................................................................................... 257


3.8.2. Tyczenie punktów pośrednich łuku kołowego ...................................................................................... 258


3.8.3. Tyczenie łuku koszowego ..................................................................................................................... 272


3.8.4. Tyczenie łuków odwrotnych ................................................................................................................. 278


3.9. Tablice do tyczenia łuków kołowych ...................................................................................... 281


3.10. Zastosowanie programu WinKalk do tyczenia łuków kołowych .......................................... 289


3.11. Przykłady programów do tyczenia łuków w tachimetrze elektronicznym ............................ 293


3.12. Podstawowe wiadomości o krzywych przejściowych ........................................................... 295


3.13. Klotoida jako krzywa przejściowa ......................................................................................... 297


3.13.1. Właściwości klotoidy ......................................................................................................................... 297


3.13.2. Elementy geometryczne klotoidy ....................................................................................................... 301


3.13.3. Tablice klotoidy jednostkowej ............................................................................................................ 303


3.13.4. Tyczenie punktów pośrednich klotoidy metodą ortogonalną od cięciwy ........................................... 308


3.13.5. Tyczenie punktów pośrednich klotoidy metodą biegunową ............................................................... 311


3.13.6. Tyczenie punktów pośrednich klotoidy i łuku kołowego od tej samej stycznej ................................. 313


3.13.7. Tyczenie punktów pośrednich klotoidy metodą wieloboku cięciw .................................................... 316


3.13.8. Zagęszczenie i kontrola tyczenia punktów pośrednich klotoidy za pomocą strzałek ......................... 318


3.13.9. Łuk kołowy z symetrycznymi łukami klotoidy .................................................................................. 321


3.13.10. Obliczenie danych do tyczenia fragmentu trasy złożonego z łuku kołowego i dwu symetrycznych klotoid za pomocą programu


WinKalk ............................................................................................. 329


3.13.11. Łuk kołowy z niesymetrycznymi łukami klotoidy ............................................................................ 334


3.13.12. Biklotoida ......................................................................................................................................... 336


3.13.13. Krzywa owalna i krzywa esowa ........................................................................................................ 337


3.13.14. Wymagania związane z projektowaniem elementów tras ................................................................. 344


3.13.15. Dobór optymalnego parametru klotoidy ........................................................................................... 347


3.14. Inne rodzaje krzywych przejściowych ................................................................................... 352


3.14.1. Parabola trzeciego stopnia (parabola sześcienna) ............................................................................... 352


3.14.2. Lemniskata ......................................................................................................................................... 354


3.14.3. Przegląd innych krzywych przejściowych .......................................................................................... 355


3.15. Poszerzenia na łuku trasy ....................................................................................................... 358


3.16. Serpentyny ............................................................................................................................. 361


3.17. Profile, niweleta, łuki pionowe .............................................................................................. 364


3.17.1. Wymagania dotyczące łuków pionowych i niwelety .......................................................................... 364


3.17.2. Profile (przekroje) poprzeczne ............................................................................................................ 366


3.17.3. Obliczenia związane z niweletą .......................................................................................................... 369


3.17.4. Obliczenie danych do tyczenia łuków pionowych .............................................................................. 372


3.18. Przegląd programów komputerowych wspomagających projektowanie tras ........................ 378


3.19. Prace geodezyjne związane z realizacją tras ......................................................................... 380


3.19.1. Podział dróg publicznych .................................................................................................................... 380


3.19.2.Wymagania związane z uzyskaniem zezwolenia na realizację drogi publicznej ................................ 381


3.19.3. Prace przygotowawcze ........................................................................................................................ 384


3.19.4. Przepisy regulujące budowę dróg ....................................................................................................... 388


3.19.5. Wyszczególnienie prac geodezyjnych związanych z budową dróg .................................................... 390


3.19.6. Mapa do celów projektowania dróg .................................................................................................... 394


3.19.7. Uzgodnienie sieci uzbrojenia terenu w ZUDP .................................................................................... 397


3.19.9. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej ............................................................................ 399


3.19.10. Geodezyjne opracowanie projektu trasy drogowej ........................................................................... 402


3.20. Pomiary realizacyjne tras drogowych .................................................................................... 403


3.20.1. Osnowa realizacyjna trasy drogowej .................................................................................................. 403


3.20.2. Tyczenie osi trasy drogowej, wyznaczanie profili .............................................................................. 406


3.20.3. Wyznaczanie elementów drogi i infrastruktury towarzyszącej ........................................................... 407


3.20.4. Wyznaczanie niwelety drogi i przekrojów poprzecznych ................................................................... 409


3.20.5. Pomiary związane z profilowaniem dróg ............................................................................................ 410


3.20.6. Tyczenie ramp przechyłkowych ......................................................................................................... 415


3.20.7. Prace terenowe związane z geodezyjną obsługą budowy dróg ........................................................... 416


Rozdział 4: Obliczanie objętości mas ziemnych ............................................................. 418


4.1. Pojęcia podstawowe i prace geodezyjne związane z robotami ziemnymi ............................... 418


4.2. Metody obliczania objętości mas ziemnych ............................................................................ 423


4.2.1. Wiadomości wstępne ............................................................................................................................. 423


4.2.2. Obliczanie objętości wykopów i nasypów ............................................................................................ 424


4.2.3. Obliczanie objętości w oparciu o dane zawarte na przekrojach poprzecznych .................................... 426


4.2.4. Obliczanie objętości na podstawie przekrojów poziomych (warstwic) ................................................ 428


4.2.5.Obliczanie objętości nieregularnej bryły w oparciu o siatkę kwadratów lub prostokątów ................... 429


4.2.6. Obliczanie objętości nieregularnej bryły w oparciu o siatkę trójkątów ................................................ 430


4.2.7.Określenie objętości ziemi w nasypach i wykopach przy wyrównywaniu terenu ................................. 431


4.2.8. Projektowanie płaszczyzn bilansujących prace ziemne ........................................................................ 436


4.3. Projektowanie niwelety ............................................................................................................ 438


Bibliografia do rozdziałów 3 i 4 ...................................................................................................... 442


Rozdział 5: Zmiany przepisów dotyczących standardów geodezyjnych ..................... 445


5.1. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej ................................................................. 445


5.2. Zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne ........................................................... 448


5.3. Rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów technicznych… ........................................... 464


5.3.1. Informacje wstępne ............................................................................................................................... 423


5.3.2. Zakres treści poszczególnych rozdziałów rozporządzenia .................................................................... 465


Bibliografia do rozdziału 5 ............................................................................................................. 494
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Instalowanie urządzeń gazowych - Poradnik
Ochrona przed powodzią
Inżynierskie zastosowania systemu MES
ZADANIA GEODEZJI w katastrze i gospodarce nieruchomościami. cz.1
PODSTAWOWE ZAGADNIENIA FUNDAMENTOWANIA BUDOWLI
KNR RE WACETOB
Praktyki zawodowe kandydatów na rzeczoznawców zawodowych. Poradnik
OPŁACALNOŚĆ INWESTOWANIA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Wytyczne projektowania ulic
Hydrauliczne i hydrotechniczne podstawy regulacji i rewitalizacji rzek
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl