Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
Beton
Dachy
Drewno
Druki
Fidic
Grunty
Instrukcje ITB
Konstrukcje Drewniane
Konstrukcje Inżynierskie
Konstrukcje Stalowe
Konstrukcje Żelbetowe
Materiały budowlane
Specyfikacje Budowlane
Utrzymanie budynków
Zabytki
Warunki Techniczne
Inne
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Budownictwo
   Fidic


Podręcznik inżyniera rezydenta i inspektora nadzoru inwestorskiego w kontraktach obmiarowych FIDIC z płytą CD


Autor: Fidic Z.M.Jozenas, Fidic Expert

Wydawnictwo: Fidic, 2010

Cena netto: 157,14 PLN
VAT: 23 %
Cena brutto: 193,28 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:

Format A4, Stron 223, papier kredowy, Okładka kartonowa lakierowana.

Niniejszy Podręcznik został opracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń autora w realizacji dużych
inwestycji w przemyśle budowlanym
w kraju i za granicą, w tym zarządzanych zgodnie z regułami FIDIC stanowiącymi kodeks dobrych praktyk w zakresie kontraktów budowlanych.
Za uprzejmą zgodą spółki Scott Wilson Polska w Podręczniku wykorzystano obszerne fragmenty opracowania p/t "Guidelines for the Administration of Civil Engineering Construction Contracts Overseas - draft" z lutego 2005r.

Podrozdział 7.2 'Zarządzanie Projektem metodą EV' został opracowany na podstawie publikacji, których autorami są osobno Panowie dr Paweł Schmidt (AGH w Krakowie) oraz dr Sławomir Wawak (UE w Krakowie). W Suplemencie do Podręcznika autor przedstawia szczegółowe procedury badania stalowych i żeliwnych
rurociągów z wykładziną cementową do przesyłania i rozprowadzania wody na podstawie normy PN-EN 805:2002. Mimo, że norma została wprowadzona do
stosowania w Polsce z początkiem 2003r to, w opinii autora Podręcznika, inwestorzy i projektanci, a w konsekwencji także Wykonawcy, nie korzystają z niej
powszechnie. Norma ta nakłada dużo wyższe wymagania w zakresie dokładności wykonania i badania niż norma PN-B-10725 z grudnia 1997r, dzięki czemu otrzymane wyniki badań są bardziej wiarygodne i dużo dokładniejsze. Autor ma nadzieję, że Suplement przedstawiający w przejrzysty sposób niezbędne procedury, uzupełnione o unikalne doświadczenia z wdrożenia tej normy w Niemczech, pozwoli na szersze zrozumienie i stosowanie, przez niezależnych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w szczególności, tej nowoczesnej normy.Mimo, iż przeniesienie obowiązków i udzielenie pełnomocnictwa IR przez Inżyniera nie jest obowiązkowe, jest praktycznie niemożliwe, aby Inżynier był w stanie poświęcić wystarczającą ilość czasu na nadzorowanie danego kontraktu, dlatego też wyznaczenie pełnomocnej osoby reprezentującej Inżyniera i działającej w jego imieniu, a także kierującej zespołem na terenie budowy jest standardowym działaniem. Wyznaczony asystent odpowiada wyłącznie przed Inżynierem. IR wypełnia takie obowiązki i posiada takie upoważnienia, jakie mogą mu zostać przekazane w trybie Subkl. 3.2 przez Inżyniera (z kopią dla Wykonawcy oraz Zamawiającego). Głównym obowiązkiem jest zwykle ogólny nadzór nad realizacją Robót oraz dopilnowanie, aby zostały one wykonane zgodnie z wymaganiami Kontraktu.


W świetle uregulowań FIDIC IR nie musi posiadać uprawnień budowlanych zdefiniowanych przez polskie Praw o Budowlane. Funkcję IR może pełnić osoba, która jest przede wszystkim dobrym organizatorem, menadżerem i dobrze zna obowiązujące Prawo. Typowe pismo Inżyniera delegujące obowiązki i udzielające pełnomocnictwa Inżynierowi Rezydentowi załączono w Zał. B Część B01 (Form. WP01 i Form. WP02). W krajach anglosaskich (szczególnie w USA)


popularne jest wydawanie Rezydentowi osobnego Certyfikatu dla podkreślenia jego szczególnej pozycji w Projekcie. Przykład takiego dokumentu pokazano w Zał. B Część B01 (Form. WP03). Należy zauważyć, że przy przekazywaniu obowiązków i uprawnień, pismo Inżyniera może nałożyć ograniczenia na czynności IR, które nie odnoszą się do samego Inżyniera (Inżynier może nałożyć np. ograniczenia finansowe tj. limit kwoty, do której IR ma upoważnienie na jednorazowe zlecenie roboty dodatkowej).

Należy również zwrócić uwagę, że takie pismo upoważniające nabiera mocy w momencie jego skutecznego otrzymania przez Zamawiającego i Wykonawcę. Ważnym jest, że jeżeli IR w jakimkolwiek momencie będzie nieobecny na Terenie Budowy przez okres dłuższy niż np. 3 dni, wtedy Inżynier powinien mianować osobę na czasowe zastępstwo. IR powinien, kiedy to możliwe, powiadomić Inżyniera z odpowiednim wyprzedzeniem o jakiejkolwiek nieobecności


tego typu (urlop, choroba, przyczyna losowa), aby umożliwić przygotowanie i dostarczenie odpowiednich pism. Za pożądaną praktykę uważa się wydanie 2 oddzielnych pism tzn. Jednego anulującego uprawnienia IR i wyznaczającego tymczasowe zastępstwo i drugiego przekazującego obowiązki i upoważnienia osobie zastępującej. Wymagane są też 2 następne pisma odwracające cały proces, gdy IR wraca na swe stanowisko.
Spis treści


1. Stosowane skróty ................................................................................................................. 1


2. Wstęp .................................................................................................................................. 2


2.1. Struktura i układ Podręcznika ........................................................................................................... 2


3. Wytyczne do Zarządzania Robotami Inżynieryjno-Budowlanymi .......................................... 4


3.1. Wprowadzenie ................................................................................................................................ 4


4. Inżynier i Inżynier Rezydent .................................................................................................. 6


4.1. Personel Zamawiającego .................................................................................................................. 6


4.2. Inżynier ........................................................................................................................................... 6


4.3. Inżynier Rezydent ............................................................................................................................. 7


4.4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ................................................................................................... 8


4.4.1. Prawa i obowiązki INI ......................................................................................................... 8


4.5. Słowa tabu ....................................................................................................................................... 9


5. Ogólne zadania Inżyniera Rezydenta ................................................................................... 12


5.1. Ustalenia ogólne ............................................................................................................................. 12


5.2. Zaplecze Inżyniera .......................................................................................................................... 12


5.3. Dokumentacja foto- i faktograficzna .............................................................................................. 12


5.3.1. Dziennik budowy .............................................................................................................. 13


5.3.2. Książka Obmiarów ............................................................................................................ 13


5.3.3. Dokumentacja powykonawcza ......................................................................................... 13


5.3.4. Miesięczny Raport Pogodowy .......................................................................................... 14


5.3.5. Fotograficzna rejestracja postępu Robót ......................................................................... 14


5.4. Zarządzanie danymi, korespondencja i komunikacja ..................................................................... 15


5.5. Sporządzanie raportów .................................................................................................................. 16


5.5.1. Uwagi ogólne ................................................................................................................... 16


5.5.2. Raport Wstępny ................................................................................................................ 16


5.5.3. Raporty Przejściowe ......................................................................................................... 17


5.5.4. Raport Końcowy ............................................................................................................... 17


5.6. Współpraca na Terenie Budowy ..................................................................................................... 17


5.7. Tablice informacyjne budowy oraz wizytacje na budowie ............................................................. 17


5.8. Bhp na Terenie Budowy .................................................................................................................. 18


5.9. Zarządzanie personelem w Biurze IR .............................................................................................. 19


5.10. Artykuły biurowe ............................................................................................................................ 19


5.11. Urządzenia komputerowe .............................................................................................................. 19


5.12. Przechowywanie i usuwanie danych .............................................................................................. 19


5.13. Informacja zwrotna ........................................................................................................................ 20


6. Obowiązki kontraktowe Inżyniera Rezydenta ..................................................................... 21


6.1. Rola Inżyniera Rezydenta ............................................................................................................... 21


6.1.1. Obowiązki i uprawnienia .................................................................................................. 21


6.1.2. Raportowanie do Inżyniera .............................................................................................. 23


6.2. Działania wstępne.......................................................................................................................... 23


6.2.1. Rozpoczęcie Robót ............................................................................................................ 23


6.2.2. Organizacja Wykonawcy .................................................................................................. 24


6.2.3. Harmonogram Robót ....................................................................................................... 24


6.2.4. Plan Płatności i Harmonogram Rzeczowo-Finansowy ...................................................... 26


6.2.5. Użytkowanie Terenu Budowy ........................................................................................... 27


6.2.6. Usuwanie / przekładanie istniejącej infrastruktury .......................................................... 27


6.2.7. Godziny pracy ................................................................................................................... 27


6.2.8. Zabezpieczenie Wykonania / Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy ............... 27


6.2.9. Gwarancja i rękojmia ....................................................................................................... 28


6.2.10. Wykaz Gwarancji .............................................................................................................. 32


6.2.11. Gwarancja Spłaty Zaliczki, Zaliczka .................................................................................. 32


6.2.12. Geodezyjne Tyczenie Robót .............................................................................................. 32


6.2.13. Zatwierdzanie Podwykonawców ...................................................................................... 33


6.3. Polecenia, Zmiany, Wyceny ............................................................................................................ 33


6.3.1. Ogólnie ............................................................................................................................. 33
6.3.2. Polecenia Inżyniera (SI)..................................................................................................... 34


6.3.3. Informacje projektowe ..................................................................................................... 35


6.3.4. Roboty Stałe projektowane przez Wykonawcę ................................................................ 35


6.3.5. Rysunki Warsztatowe ....................................................................................................... 35


6.3.6. Zmiany, korekty, dodania i pominięcia ............................................................................. 38


6.3.7. Wycena Zmian .................................................................................................................. 40


6.3.8. Kwoty Tymczasowe .......................................................................................................... 41


6.4. Rutynowe czynności i administracja ............................................................................................... 42


6.4.1. Rady Budowy .................................................................................................................... 42


6.4.2. Personel Wykonawcy ....................................................................................................... 43


6.4.3. Dostęp osób trzecich do Terenu Budowy .......................................................................... 44


6.4.4. Siła Robocza i Sprzęt Wykonawcy .................................................................................... 44


6.4.5. Jakość Materiałów, Urządzeń i Wykonawstwa ................................................................ 44


6.4.6. Kontrola Robót przed zakryciem ...................................................................................... 47


6.4.7. Uzgodnienia lub Ustalenia Inżyniera ................................................................................ 49


6.4.8. Zawieszenie Robót ............................................................................................................ 49


6.5. Ryzyko, obowiązki, zobowiązania i ubezpieczenia ......................................................................... 50


6.5.1. Podział ryzyk ..................................................................................................................... 50


6.5.2. Roboty Tymczasowe i Prace Towarzyszące ...................................................................... 50


6.5.3. Opieka Wykonawcy nad Robotami .................................................................................. 51


6.5.4. Szkody wyrządzone osobom i mieniu ............................................................................... 51


6.5.5. Zakłócenia dot. ruchu drogowego i przyległych nieruchomości ....................................... 53


6.5.6. Unikanie uszkodzenia dróg i konstrukcji .......................................................................... 54


6.6. Obmiary i świadectwa .................................................................................................................... 54


6.6.1. Obmiary ............................................................................................................................ 54


6.6.2. Świadectwa płatności i zapłaty ........................................................................................ 54


6.6.3. Cena Kontraktowa ............................................................................................................ 59


6.6.4. Kary za Zwłokę.................................................................................................................. 59


6.6.5. Korekta ceny ..................................................................................................................... 60


6.7. Roszczenia ..................................................................................................................................... 60


6.7.1. Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy ............................................................................... 60


6.7.2. Roszczenia Wykonawcy o dodatkową zapłatę ................................................................. 60


6.7.3. Roszczenie Wykonawcy o Przedłużenie Czasu na Ukończenie ......................................... 62


6.7.4. Roszczenia „dodatkowe” ze strony Wykonawcy .............................................................. 63


6.7.5. Roszczenia Zamawiającego .............................................................................................. 63


6.8. Spory ......................................................................................................................................... 63


6.8.1. Klauzula 20 ....................................................................................................................... 63


6.8.2. Unikanie sporów ............................................................................................................... 64


6.9. Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego ................................................................................ 65


6.10. Procedury na zakończenie kontraktu ............................................................................................. 66


6.10.1. Świadectwo Przejęcia (TOC) ............................................................................................. 66


6.10.2. Okres Zgłaszania Wad ...................................................................................................... 68


6.10.3. Świadectwo Wykonania (PC) ............................................................................................ 68


6.10.4. Zwolnienie Terenu Budowy .............................................................................................. 69


6.10.5. Dokumentacja Powykonawcza......................................................................................... 69


6.10.6. Raport Końcowy Inżyniera ................................................................................................ 69


6.10.7. Rozliczenie Końcowe ......................................................................................................... 69


6.10.8. Rozliczenie Ostateczne, Zwolnienie od Zobowiązań oraz Ostateczne


Świadectwo Płatności ....................................................................................................... 69


7. Obowiązki nieujęte w OWK ................................................................................................ 72


7.1. Ogólnie ......................................................................................................................................... 72


7.2. Zarządzanie Projektem metodą EV................................................................................................. 72


7.2.1. Praktyka dotychczasowa (metoda klasyczna): ................................................................. 72


7.2.2. Nowe podejście (metoda EV): .......................................................................................... 73
ZAŁĄCZNIK A .......................................................................................................................................... 76


A01 - Subklauzule OWK FIDIC określające prawa i obowiązki Inżyniera .......................................................... 76


Ogólnie ....................................................................................................................................................... 76


Obowiązki asystentów Inżyniera .................................................................................................................. 76


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Koordynator .......................................................................... 77


Branżowi Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego .............................................................................. 77


A02 - Zapisy z budowy ................................................................................................................................... 81


A03 - Działania podejmowane przez IR na początku Kontraktu ...................................................................... 83


A04 - Procedury na zakończenie Kontraktu .................................................................................................... 86


A05 - Formaty raportów ................................................................................................................................ 89


Raport Wstępny ........................................................................................................................................... 89


Raporty o Postępie Robót (Przejściowe) ....................................................................................................... 90


Raport Końcowy ........................................................................................................................................... 91


A06a - Program Rady Budowy ........................................................................................................................ 94


A06b - Notatka z Rady Budowy (wzór) ........................................................................................................... 95


A07 - Procedury dot. wydawania Polecenia Zmiany (VO) ............................................................................... 97


Ogólnie ....................................................................................................................................................... 97


Format dokumentacji VO: ............................................................................................................................. 97


Dalsze Zapisy ................................................................................................................................................ 98


Lista Kontrolna - zamówienie dodatkowe z wolnej ręki ............................................................................... 98


A08 - Procedury obmiaru Robót ................................................................................................................... 101


Ogólnie ..................................................................................................................................................... 101


Obmiar Przejściowy ................................................................................................................................... 102


Obmiary Końcowe ...................................................................................................................................... 102


A09 - Sporządzanie Świadectw Płatności i Procedura Fakturowania ............................................................ 104


Sporządzanie Przejściowych Świadectw Płatności i Ostatecznego Świadectwa Płatności ......................... 104


Procedura Fakturowania ............................................................................................................................. 105


A10 - Bezpieczeństwo na Terenie Budowy ................................................................................................... 108


Obowiązujące prawo ................................................................................................................................. 108


Obowiązki personelu Inżyniera ................................................................................................................... 108


A11 - Procedury dot. rozpatrywania roszczeń Stron Trzecich ....................................................................... 111


A12 - Przechowywanie i usuwanie Zapisów z Budowy ................................................................................. 113


ZAŁĄCZNIK B ........................................................................................................................................ 117


B01 - Wzory pism kontraktowych ................................................................................................................. 117


WP01: Delegowanie części praw i obowiązków Inżyniera na Inżyniera Rezydenta ................................... 117


WP02: Memorandum dla Inżyniera Rezydenta .......................................................................................... 119


WP03: Certyfikat Pełnomocnictwa Inżyniera Rezydenta ............................................................................ 121


WP04: Wyznaczenie niezależnego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .................................................... 122


WP05: Powiadomienie o Dacie Rozpoczęcia .............................................................................................. 125


WP06a: Prawo dostępu do Terenu Budowy ............................................................................................... 126


WP06b: Protokół przekazania Terenu Budowy .......................................................................................... 127


WP07: Polecenie Inżyniera (SI) ................................................................................................................... 129


WP08: Potwierdzenie Polecenia ustnego ................................................................................................... 130


WP09: Polecenie Inżyniera - wykonanie prac zabezpieczających .............................................................. 131


WP10: Polecenie Inżyniera - zawieszenie Robót........................................................................................ 132


WP11: Polecenie Inżyniera - wznowienie Robót........................................................................................ 133


WP12: Polecenie Zmiany (VO) .................................................................................................................... 134


WP13: Polecenie użycia Kwoty Tymczasowej (PSO) ................................................................................... 135


WP14a: Przejściowe Świadectwo Płatności ................................................................................................ 136


WP14b: Załącznik do Przejściowego Świadectwa Płatności ....................................................................... 137


WP15: Świadectwo Przejęcia (TOC) ............................................................................................................ 138


WP16: Roszczenie Wykonawcy o przedłużenia Czasu na Ukończenie ....................................................... 139


WP17: Roszczenie finansowe Wykonawcy ................................................................................................. 140


WP18: Świadectwo Wykonania (PC) ........................................................................................................... 141


WP19: Szablony pozostałej korespondencji kontraktowej Inżyniera Rezydenta ....................................... 142


B02 - Wzory Formularzy Kontraktowych ...................................................................................................... 146


WF01: Terminy kontraktowe ...................................................................................................................... 146


WF02: Lista Kontrolna ważnych czynności na początku Kontraktu ............................................................ 151


WF03a: Wykaz Gwarancji ........................................................................................................................... 153


WF03b: Instrukcja zgłaszania wad w okresie gwarancyjnym - przykład ..................................................... 154


WF03c: Protokół zgłoszenia wady / usunięcia wady .................................................................................. 157


WF04: Protokół negocjacji nowej stawki .................................................................................................... 158


WF05: Zgłoszenie Robót do inspekcji / Zatwierdzenie Robót przed zakryciem.......................................... 159


WF06a: Tygodniowy raport Wykonawcy - Personel ................................................................................... 160


WF06b: Tygodniowy raport Wykonawcy - Sprzęt ....................................................................................... 161


WF07: Rejestr Materiałów .......................................................................................................................... 162


WF08a - Książka Obmiarów (wzór) ............................................................................................................. 162


WF08b: Książka Obmiarów - zbiorcza (przykład) ........................................................................................ 163


WF09: Wniosek Wykonawcy o Przejściowe Świadectwo Płatności (Rozliczenie Miesięczne) .................... 164


WF10: Miesięczny Raport o postępie Robót ............................................................................................... 166


WF11: Miesięczny Raport pogodowy (przykład) ........................................................................................ 167


WF12: Rejestr Poleceń Inżyniera (SI) .......................................................................................................... 168


WF13: Rejestr i status Poleceń Zmian (VO) ................................................................................................ 168


WF14: Rejestr odstąpień od zatwierdzonego Projektu Budowlanego lub warunków


Pozwolenia na Budowę ................................................................................................................ 169


WF15: Rejestr Poleceń użycia Kwoty Tymczasowej (PSO) .......................................................................... 169


WF16: Rejestr i status Roszczeń finansowych ............................................................................................ 170


WF17: Rejestr i status Roszczeń o przedłużenie Czasu Na Ukończenie ...................................................... 171


WF18: Rejestr Świadectw Przejęcia Robót (TOC) ....................................................................................... 171


WF19: Rejestr Świadectw Płatności ............................................................................................................ 172


WF20: Rejestr Rysunków Warsztatowych .................................................................................................. 172


ZAŁĄCZNIK C ........................................................................................................................................ 174


C01 - System Zarządzania Danymi (DMS) ..................................................................................................... 174


Ogólnie ..................................................................................................................................................... 174


Sprzęt ..................................................................................................................................................... 174


Oprogramowanie ....................................................................................................................................... 174


System Ewidencjonowania Korespondencji ............................................................................................... 175


System Archiwizacji ................................................................................................................................... 175


Dane Przechowywanie w Wersji Elektronicznej ......................................................................................... 176


Funkcjonowanie Systemu Prowadzenia Korespondencji ........................................................................... 177


Ogólnie ....................................................................................................................................... 177


Dokumenty Przychodzące ............................................................................................................. 177


Dokumenty Wychodzące .............................................................................................................. 178


C02 - Korespondencja - Podpis i Zatwierdzenie ............................................................................................ 180


C03 - Rejestr Korespondencji wychodzącej (WY) .......................................................................................... 183


C04 - Rejestr Korespondencji przychodzącej (WE) ........................................................................................ 183


C05 - System Archiwizacji - przykład ............................................................................................................. 185


C06 - Typowa Mapa Danych ......................................................................................................................... 191


C07 - System Korespondencji / Datownik - przykład .................................................................................... 196


ZAŁĄCZNIK D - Roszczenia kontraktowe ....................................................................................................... 198


Roszczenia Wykonawcy .............................................................................................................................. 198


Ogólnie ....................................................................................................................................... 198


Roszczenia pozakontraktowe ..................................................................................................................... 199


Rozpatrywanie Roszczeń Wykonawcy ........................................................................................................ 200


Otrzymanie Roszczeń oraz ich Ocena ........................................................................................... 200


Oszacowanie Roszczeń ................................................................................................................. 200


Istotne zapisy poszczególnych Sublauzul OWK FIDIC dot. roszczeń ........................................................... 202


Tablica D1. Subklauzule upoważniające Wykonawcę do wystąpienia z Roszczeniem................................ 203


Roszczenia Zamawiającego ......................................................................................................................... 205


Tablica D2. Subklauzule upoważniające Zamawiającego do wystąpienia z Roszczeniem .......................... 206


ZAŁĄCZNIK E - Zawartość CD (wzory pism i formularzy kontraktowych) ....................................................... 209


SUPLEMENT - POLOWE PRÓBY CIŚNIENIOWE NA PRZYKŁADZIE RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH WODY Z RUR Z


ŻELIWA SFEROIDALNEGO (DCI) K9 PN25 DN700, DN800 I DN900 Z WYKŁADZINĄ Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ


(CM) ........................................................................................................................................ 210


PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych. ........................................................................................................................ 210


Kodeks Postępowania DVGW "Arkusz Roboczy W 400-2".......................................................................... 213


Protokół Próby ........................................................................................................................................... 222
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska
Koszty i korzyści inwestycji drogowych
Tradycyjne więźby dachowe
Instalowanie urządzeń gazowych - Poradnik
Przedmiar robót częścią składową wykonawczej dokumentacji projektowej
Nawierzchnie z kostki betonowej. Poradnik dla zarządców domów mieszkalnych
CIESIELSTWO POLSKIE /reprint
Inżynierskie zastosowania systemu MES
Mechanika gruntów
PODSTAWOWE ZAGADNIENIA FUNDAMENTOWANIA BUDOWLI
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl