Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
warunki techniczne UDT
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Inżynieria Materiałowa
   


Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych


Autor: Praca zbiorowa pod red. K. Piotrowskiego

Wydawnictwo: WNT, II wyd.2008

ISBN: 978-83-204-3401-9

Cena netto: 55,24 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 58,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Promocja:
W internecie taniej!!!


Opis produktu:

Książka ta to doskonałe źródło wiedzy z dziedziny toksykologii. Jest to jedyny na rynku książki medycznej podręcznik, który zakresem materiału i głębią ujęcia przedmiotu ściśle odpowiada wymaganiom stawianym studentom. Autorzy uwzględnili w nim najnowsze osiągnięcia wynikające z ogromnego postępu, jaki dokonał się we wszystkich kierunkach toksykologii: toksykologii molekularnej, toksykologii środowiska i toksykologii klinicznej. Dokonano przeglądu toksykologicznego metali ciężkich, wybranych substancji nieorganicznych, węglowodorów i ich pochodnych, pestycydów, kosmetyków, leków i środków odurzających, tworzyw sztucznych, promieniowania jonizującego itd. Przedstawiono zdrowotne skutki ich działania. Zwrócono też uwagę na problem utylizacji odpadów i ogólnie na zagadnienie bezpieczeństwa chemicznego.


Polecamy tę książkę studentom wydziałów: farmacji, analityki medycznej, zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego, kosmetologii akademii medycznych i uniwersytetów medycznych, a także studentom wydziałów biologii, ochrony środowiska i weterynarii uniwersytetów i akademii rolniczych.

Stron 494, Format B5, Oprawa miękka, 2008


Rozdział   1
Ogólne wiadomości o toksykologii
  1.1. Substancje toksyczne naturalne i syntetyczne
   l.2.  Rys historyczny
  1.3. Struktura i zadania współczesnej toksykologii
Bibliografia
 


Rozdział   2
Toksykometria
  2.1. Wprowadzenie


 2.2. Kierunki badań
  2.3. Ocena toksyczności związku na podstawie zależności miedzy jego budową chemiczną a
         aktywnością biologiczną
  2.4. Zwierzęta doświadczalne i drogi narażenia
  2.5. Badanie toksyczności na zwierzętach doświadczalnych
  2.6. Ocena efektów odległych
  2.7. Ocena działania neurotoksycznego
  2.8. Metody obliczeniowe w ocenie toksyczności
  2.9. Ekstrapolacja wyników badań toksykometrycznych ze zwierząt doświadczalnych na
         człowieka
  2.10. Alternatywne metody oceny toksyczności
Bibliografia
 Rozdział   3
Drogi wchłaniania, metabolizm i wydalanie ksenobiotyków
  3.1. Drogi wchłaniania
  3.2. Transport ksenobiotyków przez błony biologiczne
  3.3. Wchłanianie w drogach oddechowych
  3.4. Wchłanianie przez skórę
  3.5. Wchłanianie drogą pokarmową
  3.6. Dystrybucja i wiązanie tkankowe ksenobiotyków
  3.7. Biotransformacja ksenobiotyków
  3.8. Wydalanie substancji z ustroju
Bibliografia
 Rozdział   4
Mechanizmy działania toksycznego
  4.1. Uwagi ogólne
  4.2. Działanie fizyczne
  4.3. Niedotlenienie tkanek lub nieprawidłowe wykorzystanie energii spalania
  4.4. Inhibitory reakcji enzymatycznych
  4.5. Wpływ trucizn na procesy przewodzenia bodźców w układzie nerwowym
  4.6. Aktywne metabolity: wiązanie kowalencyjne
  4.7. Działanie toksyczne wolnych rodników
  4.8. Działanie chemiczne - kancerogeneza chemiczna
  4.9. Oddziaływanie immunologiczne ksenobiotyków
Bibliografia
 Rozdział  5
Kinetyka przemian i wydalania substancji toksycznych
  5.1. Wprowadzenie
  5.2. Modele  kinetyczne
  5.3. Rytmy ekspozycji
  5.4. Inne modele toksykokinetyczne
Bibliografia
 Rozdział  6
Metale
  6.l. Wprowadzenie
  6.2. Arsen
  6.3. Chrom
  6.4. Kadm
  6.5. Nikiel
  6.6. Ołów
  6.7. Rtęć
Bibliografia
 Rozdział   7
Wybrane związki nieorganiczne
  7.1. Tlen (O2)
  7.2. Ozon   (O3)
  7.3. Tlenek węgla (CO)
  7.4. Ditlenek węgla (CO2)
  7.5. Ditlenek siarki (SO2)
  7.6. Tlenki azotu
  7.7. Azotany(III) i azotany(V)
  7.8. Cyjanowodór (HCN)
  7.9. Siarkowodór (H2S; sulfan)
  7.10. Fosforowodór (PH3; fosfan)
  7.11. Chlor (C12)
  7.12. Fosgen (COC12)
  7.13. Amoniak (NH3; azan)
  7.14. Silne zasady
  7.15. Silne kwasy
Bibliografia 
 Rozdział  8
Wybrane związki alifatyczne
  8.1. Węglowodory alifatyczne 
  8.2. Alkohole
  8.3. Chloropochodne węglowodorów alifatycznych
Bibliografia
 Rozdział  9
Wybrane związki aromatyczne
  9.1. Wiadomości ogólne
  9.2. Benzen
  9.3. Toluen
  9.4. Ksyleny
  9.5. Etylobenzen
  9.6. Węglowodory aromatyczne zawierające 9 atomów węgla (związki C9)
  9.7. Styren
  9.8. Naftalen
  9.9. Hydroksypochodne aromatyczne
  9.10. Nitro- i aminopochodne aromatyczne
  9.11. Chlorowcopochodne aromatyczne
  9.12. Dioksyny
  9.13. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
Bibliografia
 Rozdział 10
Pestycydy
  10.1. Wiadomości ogólne
  10.2. Klasyfikacja  pestycydów
  10.3. Formy użytkowe i sposób stosowania pestycydów
  10.4. Zanieczyszczenie środowiska przez pestycydy
  10.5. Trwałość pestycydów w środowisku
  10.6. Polichlorowane pochodne związków cyklicznych
  10.7. Chlorofenole i pochodne kwasów chlorofenoksykarboksylowych
  10.8. Związki fosforoorganiczne
  10.9. Pochodne kwasu karbaminowego i mocznika
  10.10. Pochodne kwasu ditiokarbaminowego
  10.11. Inne grupy pestycydów
Bibliografia
 Rozdział 11
Leki wywołujące zatrucia ostre
  11.1. Wprowadzenie
  11.2. Pochodne kwasu barbiturowego (malonylomocznika)
  11.3. Inne leki o działaniu nasennym i uspokajającym
  11.4. Pochodne fenotiazyny
  11.5. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (tymoleptyki)
  11.6. Pochodne benzodiazepiny
  11.7. Nienarkotyczne leki przeciwbólowe
  11.8. Postępowanie w ostrych zatruciach lekami
  11.9. Wykrywanie leków w materiale biologicznym
Bibliografia
 Rozdział   12
Środki uzależniające
  12.1. Zatrucia substancjami uzależniającymi
  12.2. Uzależnienie i tolerancja
  12.3. Alkaloidy opium (opiaty, opioidy)
  12.4. Kokaina
  12.5. Kannabinole
  12.6. Środki halucynogenne (halucynogeny)
  10.7. Atropina
  12.8. Amfetamina i jej pochodne
Bibliografia
 Rozdział  13
Tworzywa sztuczne
  13.1. Związki wielkocząsteczkowe
  13.2. Tworzywa sztuczne
  13.3. Przegląd wybranych monomerów i polimerów, istotnych z punktu widzenia toksykologii
  13.4. Procesy rozkładu polimerów i ich produkty
  13.5. Utylizacja odpadów
  13.6. Włókna organiczne
  13.7. Toksyczność włókien organicznych oraz skutki zdrowotne
Bibliografia
 Rozdział  14
Kosmetyki
  14.1. Skład preparatów kosmetycznych i ich zastosowanie
  14.2. Wprowadzanie kosmetyków na rynek i ocena ich bezpieczeństwa
  14.3. Uregulowania prawne dotyczące kosmetyków
  14.4. Działania niepożądane kosmetyków
Bibliografia
 Rozdział 15
Bezpieczeństwo chemiczne
  15.1. Wprowadzenie
  15.2. Co rozumiemy przez bezpieczeństwo chemiczne?
  15.3. Ocena ryzyka
  15.4. Ważniejsze przepisy regulujące zagadnienia bezpieczeństwa chemicznego w Polsce
  15.5. REACH – nowa polityka Unii Europejskiej w zakresie chemikaliów
Bibliografia
 Rozdział 16
Szkodliwe działanie promieniowania jonizującego
  16.1. Źródła i rodzaje promieniowania jonizującego
  16.2. Oddziaływanie promieniowania jonizującego na materię
  16.3. Oddziaływanie promieniowania jonizującego na żywą tkankę
  16.4. Dawki promieniowania i jednostki stosowane w ochronie radiologicznej
  16.5. Aparatura pomiarowa
  16.6. Następstwa zdrowotne ekspozycji na promieniowanie jonizujące
  16.7. Nadzorowanie ekspozycji w świetle zaleceń Międzynarodowej Komisji Ochrony
           Radiologicznej (ICRPTwoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl