Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
Beton
Dachy
Drewno
Druki
Fidic
Grunty
Instrukcje ITB
Konstrukcje Drewniane
Konstrukcje Inżynierskie
Konstrukcje Stalowe
Konstrukcje Żelbetowe
Materiały budowlane
Specyfikacje Budowlane
Utrzymanie budynków
Zabytki
Warunki Techniczne
Inne
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Budownictwo
   


Poradnik Kierownika Budowy.


Autor: Zespół specjalistów i praktyków

Wydawnictwo: FORUM, 2018

ISBN: 978-83-7412-1423-9

Cena netto: 632,11 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 663,72 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 
    

Opis produktu:

UWAGA!!!
PORADNIK W WERSJI PAPIEROWEJ - 399,00pln + 5% vat
PLUS PENDRIVE I WERSJA ELEKTRONICZNA - 199,00pln + 23% vat
Łącznie brutto 663,72pln

Zalety:

 • Dostęp do regularnie aktualizowanej treści poradnika
 • Łatwe przeszukiwanie treści poradnika
 • Możliwość tworzenia własnych zakładek
 • Treści dostępne na urządzeniach mobilnych
 • Pobieranie dokumentacji i materiałów elektronicznych

Specjalnie na życzenie czytelników zespół ekspertów opracował nowe wydanie Poradnika Kierownika Budowy z Teczką Dokumentacji na Pendrivie.

Publikacja została pogrupowana w przejrzyste działy tak, by mogli Państwo z łatwością odnaleźć odpowiedzi na codzienne problemy w Państwa pracy. Wszystkie zamieszczone wytyczne, instrukcje i procedury zostały uaktualnione zgodnie z najnowszymi zmianami w prawie i opracowane tak aby rozwiązywały najbardziej skomplikowane kwestie formalno-techniczne. Ponadto, zaktualizowana i uzupełniona przez ekspertów, wzorcowa dokumentacja zabezpieczy Państwa interesy podczas przygotowania, realizacji i odbioru inwestycji budowlanej.

Od teraz również, pełną, i co ważne uaktualnioną dokumentację techniczno – budowlaną będą mieli Państwo na praktycznym PENDRIVIE zawsze przy sobie!

W  nowym wydaniu poradnika znajdą Państwo przejrzyste informacje w układzie:

 • Co nowego w przepisach prawa
 • Procedury i obowiązki formalno-prawne
 • Tabele wymagań i wytycznych
 • Obowiązkowe kontrole
 • Gotowa dokumentacja

Pogrupowane wg 5 obszarów tematycznych:

 • UMÓWY BUDOWLANE – OBOWIĄZKOWE ZAPISY, KLAUZULE, ZABEZPIECZENIA ORAZ GOTOWE PRZYKŁADY
 • Nowe wytyczne przy zawieraniu umów budowlanych dotyczące określania reguł podwykonawstwa, trybu realizacji robót oraz zasad aneksowania umów
 • Obowiązkowe klauzule umowne – analiza sprawdzonych klauzul dotyczących:  polisy ubezpieczenia, wynagrodzenia, zmiany stawki VAT, kaucji na pokrycie szkód w trakcie realizacji inwestycji, czasu pracy
 • Zabezpieczenia kontraktowe – jakie kaucje i kary umowne należy zawrzeć w kontrakcie aby zabezpieczyć płatność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • Dodatkowe umowy serwisowe na urządzenia ujęte w projekcie  - co należy w nich ująć aby braki w dokumentacji serwisowej nie były podstawą do odstąpienia od udzielonych gwarancji kontraktowych
 • Zestaw 30 gotowych do użycia wzorów umów na każdy rodzaj budowy, modernizacji czy remontu oraz usług związanych z ich realizacją, w tym m.in.:
 • umowa z inspektorem nadzoru,
 • umowa z podwykonawcą robót budowlanych,
 • umowa z dostawcą kruszywa  i innych materiałów budowlanych,
 • umowa o wykonanie prac geodezyjnych, itp.
 •  
      
  • Szczegółowa instrukcja opracowania umowy o roboty budowlane wraz z przykładowymi wzorami wpisów
  • Katalog sprawdzonych klauzul i zabezpieczeń umownych, przykłady druków i weksli gwarancyjnych, dotyczących m.in.:
  •  
 • rozliczania wynagrodzenia, w tym za prace dodatkowe
 • zmiany stawki VAT,
 • kaucji na pokrycie szkód w trakcie realizacji inwestycji,
 • polisy ubezpieczenia,
 • ryzyka wystąpienia tzw. siły wyższe, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych
 • PRZYGOTOWANIE I ROZPOCZYNANIE ROBÓT
 • Zakres wymaganych działań i formalności przy zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydawaniu pozwolenia na budowę
 • Nowe procedury potwierdzające prawo do terenu na cele budowlane oraz przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
 • Obowiązkowe czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji – wymogi administracyjne przy m. in. przy opracowywaniu map geodezyjnych, wniosków o wydanie decyzji środowiskowych i pozwoleń, wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wniosków o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego
 • Warunki przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy przed rozpoczęciem robót – aktualne wytyczne i praktyczne wskazówki
 • Komplet obowiązujących wniosków, podań, zawiadomień i oświadczeń niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, w tym, m.in.:
 •  
         
   • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
   •      
   • zawiadomienie o zmianach uczestników procesu budowlanego;
   •      
   • zestaw dokumentów koniecznych do uzyskania decyzji środowiskowych,
   •      
   • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,
   •      
   • wzór protokołu przekazania placu budowy wraz z przykładowym planem zagospodarowania placu
   •    
     
  • PROWADZENIE I KONTROLI JAKOŚCI PRAC
  • Warunki techniczne oraz wytyczne BHP  i PPOŻ przy prowadzeniu poszczególnych robót budowlanych w trakcie realizacji inwestycji
  • Nowe zasady wprowadzania zmian podczas realizacji robót w stosunku do prac przewidzianych w umowie i projekcie – procedury formalne i dokumentacyjne zabezpieczające odpowiedzialność inwestora i wykonawcy
  • Wymagania kontroli w zakresie poprawności i jakości realizowanych robót (m.in.: ziemnych, konstrukcyjnych, izolacyjnych) pod kątem:
  •  
   • Polskich Norm,
   •    
   • Aprobat technicznych,
   •    
   • Certyfikatów zgodności
   •    
   • przyjętej sztuki budowlanej
   •  
    
   1. Wzorcowy szablon Planu BIOZ wraz instrukcją opracowania dla różnego rodzaju inwestycji, protokoły zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo
   2.    
   3. 50 gotowych do użycia instrukcji BHP dla pracowników budowlanych
   4.    
   5. Zestaw list kontrolnych do weryfikacji prac budowlanych na każdym etapie inwestycji
   6.    
   7. Komplet protokołów kontroli wyrobów budowlanych
   8.  

  • ODBIORY I ODDAWANIE DO UŻYTKOWANIA 
 • Odbiory prac zanikających i częściowych  –  jakie badania, pomiary i próby należy przeprowadzać w trakcie realizacji inwestycji, jak je udokumentować i z czym porównać (karty techniczne, certyfikaty, normy PN-EN)?
 • Odbiór dokumentacji powykonawczej – zasady weryfikacji poprawności prowadzenia dziennika budowy, jakimi wpisami można zabezpieczyć swoje `interesy` w dokumentacji
 • Weryfikacja poszczególnych robót wg dokumentacji budowlanej - co należy sprawdzić w obiekcie przed odbiorem, aby mieć pewność że stan rzeczywisty inwestycji zgadza się z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę i dokumentacją powykonawczą
 • Co sprawdzają i do czego najczęściej mają uwagi inspektorzy NB i PSP podczas kontroli obiektu przygotowanego do użytkowania –praktyczna lista kontrolna
 •  
  • Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy z praktycznym objaśnieniem
  • Zestaw 20 protokołów z odbiorów częściowych, prac zanikających, wykrytych wad i usterek, w tym m.in.:
  •   
   • protokół odbioru częściowego przewodu wodociągowego i kanalizacyjnego
   •      
   • protokół odbioru przewodów kominowych, podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
   •    
  • Obligatoryjne procedury i czynności przy odbiorach budowlanych, w tym:
   •      
   • oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego z odstępstwami od projektu
   •      
   • zawiadomienie o usunięciu nieprawidłowości sanitarno-higienicznych
   •      
   • zgłoszenie do użytkowania części obiektu w którym trwają jeszcze prace budowlane
   •  
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WSPÓŁPRACA NA LINII: INWESTOR – KIEROWNIK BUDOWY – PROJEKTANT
 • Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego podczas odbioru robót – najważniejsze dokumenty zabezpieczające poprawność prowadzenia i odbioru inwestycji zgodnie z wytycznymi Prawa budowlanego i warunków technicznych
 • Problemy z realizacją warunków projektu budowlanego – jakie obowiązki wobec kierownika budowy ma projektant, a jakie inwestor?
 • Wymagane roboty dodatkowe nie ujęte w projekcie budowlanym – jak je udokumentować i rozliczyć
 • Wytyczne w zakresie rozliczania robót w przypadku ogłoszenia upadłości głównego wykonawcy lub przedwczesnego rozwiązania umowy o roboty budowlane
 • Wady i błędy projektowe - kto odpowiada za błędy oraz braki w zatwierdzonym projekcie budowlanym?
 • Oświadczenia kierownika budowy, w tym: o przejęciu odpowiedzialności za teren budowy; o zgodności wykonanych prac z projektem budowlanym
 • Kalkulacje i rozliczenia robót dodatkowych, prac posiadających wady oraz prac realizowanych etapami
 • Wzory pism roszczeniowych, przykładowe wezwania do usunięcia usterki
 • Kompletna dokumentacja stwierdzonych wad i błędów budowlanych

Dodatkowo!

 

Praktycznym uzupełnieniem nowego wydania publikacji jest PENDRIVE DOKUMENTACYJNY zawierający m.in.:

      
  • wzory umów na roboty i usługi budowlane zabezpieczające interesy kierownika budowy
  •    
  • listy kontrolne i dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy
  •    
  • wzory protokołów z odbiorów robót budowlanych
  •  

OPIEKA TECHNICZNA

Zespół specjalistów praktyków: osoby o ugruntowanej wiedzy technicznej z wieloletnim doświadczeniem w branży budowniczej

Pełna baza informacji praktycznych i merytorycznych z zakresu obowiązków kierownika budowy – od wymagań i obowiązków prawa w zakresie umów  budowlanych, przez praktyczne wskazówki przy realizacji prac, po obowiązkową dokumentację odbiorczą.

Kompendium wiedzy kierownika budowy. Obejmuje zarówno zagadnienia prawne jak i techniczne!!

UWAGA!

Praktycznym uzupełnieniem nowego wydania publikacji jest PENDRIVE DOKUMENTACYJNY zawierający m.in.:

- wzory umów na roboty i usługi budowlane zabezpieczające interesy kierownika budowy

- listy kontrolne i dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

- wzory protokołów z odbiorów robót budowlanych

Szczegóły

Liczba stron:
Ok. 400
Numer Produktu:
1544
Wymagania techniczne:
Dzieło jednotomowe, oprawa segregatorowa, format A4, dodatkowo PendriveKlienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Akustyka sal.
Norma EXPERT - kolejne stanowisko z roczną aktualizacją BZG + roczną bazą cenową + Cad Rysunek
Wentylacja pożarowa. Projektowanie i instalacja
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi. Podstawy, praktyka i przykłady
SEKOCENBUD BRI Biuletyn Cen Robót Instalacyjnych Inwestycyjnych i Remontowych 2 kwartał 2018r.
Artysta betonu i stali. Mosty Rudolfa Modrzejewskiego
Kształtowniki gięte w obudowie hal
Most III Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Gdańsku. oświadczenia inżynierów związane z zarzadzaniem przedsiewzięciem, projektowaniem, budową nadzorem i badaniami wraz z płytą CD.
Modernizacja nawierzchni drogowych i mostowych
SEKOCENBUD IRS Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej i cenach najmu sprzętu budowlanego 2 kwartał 2018r.
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl